Електронний цифровий підпис
Говоруха Вікторія Петрівна
07.10.2019 15:14:09
Приватне акціонерне товариство "Київський склотарний завод"
07.10.2019 15:14:28

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 07.11.2019 року об 11.00 год. за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 07.11.2019 року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 01 листопада 2019 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

            Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шпак М.О. та члена лічильної комісії Петрова І.Г.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення: Затвердити регламент проведення Загальних зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

            3. Затвердження передавального акту.

             Проект рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на 07 листопада 2019 року.

 

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та комісію з припинення Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Товариства Говоруха В.П. Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови комісії з припинення Товариства Говорухи В.П. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 27.09.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 709155 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 709155 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://kstz.kiev.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 468-86-38.

 

Наглядова рада