Електронний цифровий підпис
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
18.03.2019 09:06:26
Шевченко Євген -
18.03.2019 09:05:38

Повідомлення

для  акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2019 року о 12.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (в приміщенні ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 24 квітня 2019 року з 10.30 до 11.30 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2019 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора. Проект рішення: Визнати роботу органів Товариства задовільною. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: Спрямувати 1 329 162 788,20 грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства. 6. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати. Проект рішення: Виплатити дивіденди у розмірі 1,30 грн. (одна гривня тридцять копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 329 162 788,20 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2019 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства». 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Лічильної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьерг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради. Припинити повноваження членів Лічильної комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії. 8. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Проект рішення: Обрати членів Лічильної комісії терміном на 3 (три) роки: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Бідюк Олександр Володимирович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії. 9. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення її у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення «Про наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки: Ларс Леманн – Голова Наглядової ради; Сабро Джеспер Бернхард – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради. 11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради. Договори є безоплатними. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (сукупна вартість всіх правочинів складає 28,4 млрд. грн.): Договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; Договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; Договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; Договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; Договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 2 млрд. грн.; Договорів з торгівельними мережами та /або дистриб’юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 10 млрд. грн.; Договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; Ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; Договорів на закупівлю торгівельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; Договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про Загальні збори: www.carlsbergukraine.com.

Акціонери за запитом можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного та проектом порядку денного загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 10.00 до 16.00 години у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та проекту порядку денного загальних зборів.

Також кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо проекту порядку денного та/або проектів рішень. Пропозиції вносяться у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства" не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення зборів, за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37).

Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Товариством розміщені акції одного типу – акції прості іменні.

Наглядова рада ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4 458 507

4 756 605

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 823 501

1 920 744

Запаси

  500 226

   324 712

Сумарна дебіторська заборгованість

   648 325

   539 017

Гроші та їх еквіваленти

1 200 058

1 631 139

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 643 020

1 849 417

Власний капітал

2 873 439

3 079 836

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 022 433

1 022 433

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 585 068

1 676 769

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 633 982

1 086 424

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 022 432 914

1 022 432 914

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,59813

1,06259

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки