Електронний цифровий підпис
АТ "Київмедпрепарат"
12.03.2020 14:34:20
Стецюк Оксана Анатоліївна
12.03.2020 14:33:48

До уваги акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

 

         Наглядова рада  АТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення  річних  Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться  13   квітня 2020 року об 11.30 за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал.

        Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись   13   квітня 2020 року  з 10.30 до 11.30 години за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах учасникам Загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

     Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  станом на 24 годину  07 квітня  2020р.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,         включених до проекту порядку денного:

Питання відповідно до проекту порядку денного

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.

 

 Для підрахунку результатів голосування на Загальних зборів  обрати  Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна,  Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович. Припинити повноваження Лічильної комісії  з моменту закриття даних  Загальних зборів.

2

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів

 Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді    доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають.  Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.        За всіма  питаннями  порядку денного, окрім 11 та 12  питання,  рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих  акцій;  з 11 питання порядку денного рішення приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості;  з 12 питання  рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є  власниками  голосуючих з цього питання акцій. Затвердити наступний порядок голосування: голосування за  всіма питаннями порядку денного зборів,  буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного,  за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.    Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим   представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

3

Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2019 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік затвердити. Роботу  Виконавчої дирекції визнати задовільною.   

4

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019  рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2019 рік  затвердити.    Роботу Наглядової ради визнати задовільною.  

5

Затвердження Звіту та висновків  Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Звіт  Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік  затвердити.    Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

6

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Річний звіт та баланс Товариства за 2019р. затвердити.

 

7

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

 

Розподіл прибутку за 2019р. затвердити.  Відрахувати до резервного фонду Товариства    2 420 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.  Прибуток  Товариства  реінвестувати в розвиток  підприємства.

8

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства  задовільною.

 

9

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання  аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання   аудитора Товариства -  Товариство з обмеженою відповідальністю  «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485  для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

10

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені  Протоколами Наглядової ради за період з 16.04.2019р. до 12.04.2020р.  та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

11

Про попереднє  надання згоди на вчинення    значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів),  вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р., предметом яких може бути: 

продаж лікарських засобів, дієтичних добавок,   з граничною сукупною вартістю не більше  4,6 млрд. гривень.

12

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

 

У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Кодексу з процедур банкрутства внести  зміни до Статуту Товариства, викласти  Статут  в новій редакції та затвердити Статут  в новій редакції.  Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції.  Зобов’язати Виконавчу дирекцію Товариства  забезпечити реєстрацію  Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

13

Про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій

  1. Прийняти рішення про продаж викуплених Товариствам власних простих іменних акцій у кількості 81 670 (вісімдесят одна тисяча шістсот сімдесят) штук.

2.  Передати Наглядовій раді Товариства повноваження з вирішення  питань, пов’язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу простих іменних акцій.

3.  Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства укласти відповідний договір/договори щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених Наглядовою радою Товариства.

 

На дату складання переліку акціонерів   01.03.2020р., яким надсилається повідомлення про проведення  Загальних зборів, загальна кількість  акцій Товариства складає 11 604 002, в тому числі  викуплені акції  -       81 670, голосуючі акції - 11 469 794.

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів,  інформація  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах  розміщені на власному  веб-сайті www.kievmedpreparat.com.

    Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття  рішень з питань порядку денного:  до дати проведення Загальних зборів - у робочі дні  з 9.00 до 13.00  та з 14.00 до 18.00 години за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, переговорна № 6); у день проведення Загальних зборів – м.Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал, з 10.30 до 11.00.

     Кожний акціонер має право від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання   щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів,  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, оскаржувати  рішення   про відмову у включенні   пропозицій до проекту порядку денного до суду.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів  Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах  Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

   Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному  web-сайті  www.kievmedpreparat.com  протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

       Довідки за телефоном:  (044) 490-75-19. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів  з документами -   Семененко О.В.          

 

                                    

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Київмедпрепарат"  (тис.грн.)

Найменування показника 

період 

 

звітний, 2019р. 

попередній, 2018р. 

Усього активів  

1 594 124

1 517 607

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

262 597

212 775

Запаси 

466 677

554 043

Сумарна дебіторська заборгованість  

515 164

421 171

Гроші та їх еквіваленти 

1 662

45 723

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

336 261

290 413

Власний капітал 

662 450

615 927

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

290 100

290 100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

49 626

1 281

Поточні зобов'язання і забезпечення

882 048

900 399

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

48 268

38 330

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

11 557 332

11 587 291

Чистий прибуток (збиток)  одну просту акцію (грн.)

4,18

3,31

 

Наглядова рада  АТ «Київмедпрепарат».