Дата розміщення:23.04.2018 14:10:34
Дата проведення загальних зборів:24.05.2018
Термінове повідомлення:Так
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191158
Місцезнаходження емітента:87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Лепорського, буд.1
Регіон емітента:1412336900
Номер телефону керівника емітента:0629467955
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорського, буд.1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «24» травня 2018 року о 10.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юридичне управління).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: «24» травня 2018 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: «24» травня 2018 року о 09.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юридичне управління).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «18»травня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – 4204000000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – 4204000000 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, юридичне управління, каб.404, з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Федорова Наталя Володимирівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.1, ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

77733 218

58287 541

Основні засоби (за залишковою вартістю)

26746 768

28634 869

Запаси

11161 991

7263 543

Сумарна дебіторська заборгованість

35457 752

18493 315

Гроші та їх еквіваленти

304 293

698 076

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4603 263

4925 560

Власний капітал

26250 667

28456 848

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1051 000

1051 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4574 923

4819 365

Поточні зобов'язання і забезпечення

46907 628

25011 328

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(130947)

558 417

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4187100 506

4 193 184 673

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,03127)

0,13317