Електронний цифровий підпис
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"
07.10.2021 10:37:47
Гузєй Ярослав Петрович
07.10.2021 10:37:10

1 жовтня 2021 року

1 October 2021

До уваги:

To the attention of:

 

 1. Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 1. Head of the National Securities and Stock Market Commission

 

код ЄДРПОУ 37956207

EDRPOU code 37956207

 

вул. Московська 8, корпус 30, 01010, м. Київ, Україна

8 Moskovska Street, block 30, Kyiv, 01010, Ukraine

 

електронна пошта:  infat@nssmc.gov.ua

e-mail: infat@nssmc.gov.ua

 

Магомедова Руслана Садрудиновича; та

Mahomedov Ruslan Sadrudynovych; and

 

 1. Генерального директора ПАТ “БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА”
 1. the General Director of PJSC “BEL SHOSTKA UKRAINE”

 

код ЄДРПОУ 00447103

EDRPOU code 00447103

 

вул. Родини Кривоносів, буд. 27А, 41100, м. Шостка, Сумська область, Україна

Гузєя Ярослава Петровича

27A Rodyny Kryvonosiv Str., Shostka, Sumy region, 41100, Ukraine

Yaroslav Petrovych Guzei

 

Від: Сосьєте пур льо Фінансман де Ліндустрі Летьєр (з абревіатурою СОФІЛ) [Société pour le Financement de l’Industrie Laitière (par abreviation SOFIL)],

From: Société pour le Financement de l’Industrie Laitière (par abreviation SOFIL),

 

юридичної особи, що існує за законодавством Франції, реєстраційний номер 388 913 519, з місцезнаходженням за адресою: 33, Франція, 75015, місто Париж, авеню дю Мен, 33 (“Компанія”)

a legal entity existing under the laws of France, registration number 388 913 519, having its registered office at: 33 avenue du Maine, 75015 Paris, France (the “Company”)

 

 

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Notice on the acquisition of ownership title to the dominant controlling block of shares

 

Шановні Ярославе Петровичу та Руслане Садрудиновичу!

Dear Yaroslav Petrovych and Ruslan Sadrudynovych!

 

На виконання вимог ст. 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, цим листом Компанія повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, код ЄДРПОУ 37956207 (“Комісія”) та Приватне акцiонерне товариство “БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 00447103 (“Товариство”), про набуття 30 вересня 2021 року (“Дата Набуття Акцій”) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, який становить 95 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.  

Following the provisions of Article 65-2 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” the Company hereby notifies the National securities and srock market commission, EDRPOU code 37956207 (the “Commission”) and Private Joint-Stock Company “BEL SHOSTKA UKRAINE”, EDRPOU code 00447103 (the “Bel Shostka”), on the acquisition of ownership title to the dominant controlling block of shares of Bel Shostka that constitutes 95 and more percent of voting shares of Bel Shostka on 30 September 2021 (“Date of Shares Acquisition”).

 

Інформація щодо акцій Товариства, на які Компанія набула право власності:

Information on the shares of Bel Shostka, acquired by the Company:

 

 • тип акцій – акції прості іменні;
 • type of shares - ordinary registered shares;

 

 • міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) – UA4000064711;
 • international securities identification number (ISIN) - UA4000064711;

 

 • номінальна вартість однієї акції цього випуску – 19,21 грн (дев’ятнадцять гривень двадцять одна копійка); та
 • nominal value of one share of this issue – UAH19.21 (nineteen hryvnias twenty-one kopecks); and

 

 • кількість акцій, які Компанія набула у власність у Дату Набуття Акцій – 11 638 164 акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.
 • number of shares acquired by the Company on the Date of Shares Acquisition – 11,638,164 shares, which constitutes 100% of the total number of Company’s shares.

 

Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Компанії – Акціонерне товариство “Креді Агріколь Банк”, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 14361575, місцезнаходження зареєстроване за адресою: Україна, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, 01024, місто Київ.

Custodian institution, in which the Company holds its securities account – Joint-Stock Company “Credit Agricole Bank”, a legal entity, incorporated and existing under the laws of Ukraine, identification code of legal entity 14361575, having its registered office at: 42/4 Pushkinska Street, 01024, Kyiv, Ukraine.

 

Реквізити рахунку у цінних паперах Компанії:

Details of the Company’s securities account:

 

 • назва депозитарної установи: Акціонерне товариство “Креді Агріколь Банк”;
 • name of the custodian institution: Joint-Stock Company “Credit-Agricole Bank”;

 

 • код депозитарної установи: 300608;
 • custodian institution’s code: 300608;

 

 • власник рахунку: Сосьєте пур льо Фінансман де Ліндустрі Летьєр (з абревіатурою СОФІЛ) [Société pour le Financement de l’Industrie Laitière (par abreviation SOFIL)];
 • holder of securities account: Société pour le Financement de l’Industrie Laitière (par abreviation SOFIL);

 

 • номер рахунку в цінних паперах:
  300608-FR20105153.
 • No. of the securities account:
  300608-FR20105153.

 

Кількість акцій Товариства, що належали Компанії та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства – 0.

Number of Bel Shostka’s shares owned by the Company and its affiliates before the acquisition of the dominant controlling block of Bel Shostka’s share – 0.

 

Найвища ціна, за якою Компанія придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують Даті Набуття Акцій включно із Датою Набуття Акцій:

The highest price at which the Company acquired Bel Shostka’s shares for the period of 12 months prior to the Date of Shares Acquisition, including the Date of Shares Acquisition:

 

 • 8 000 080,00 євро (вісім мільйонів вісімдесят євро нуль євроцентів), що становить 247 850 478,48 гривень (двісті сорок сім мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят вісім гривень сорок вісім копійок) за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на Дату Набуття Акцій – за 11 638 164 акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства; або
 • EUR8,000,080.00 (eight million and eighty euros zero eurocents), which equals to UAH247,850,478.48 (two hundred and forty-seven million eight hundred and fifty thousand four hundred and seventy-eight hryvnias forty-eight kopecks) at the official rate set by the National Bank of Ukraine as of the Date of Shares Acquisition – for 11,638,164 shares of Bel Shostka, which constitutes 100% of the total number of Company’s shares; or

 

 • 0,6874 євро (нуль євро шість тисяч вісімсот сімдесят чотири десятитисячних євроцентів), що становить 21,30 гривень (двадцять одна гривня тридцять копійок) за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на Дату Набуття Акцій – за 1 акцію Товариства.
 • EUR0.6874 (zero euros and six thousand eight hundred seventy-fourth ten thousandths eurocents), which equals to UAH21.30 (twenty-one hryvnias and thirty kopecks) at the official rate set by the National Bank of Ukraine as of the Date of Shares Acquisition – for 1 share of Bel Shostka.

 

 

………………………………………………

Сосьєте пур льо Фінансман де Ліндустрі Летьєр (з абревіатурою СОФІЛ) / Société pour le Financement de l’Industrie Laitière (par abreviation SOFIL)

в особі Володіна Олександра Артемовича, який діє на підставі Довіреності від 21 вересня 2021 року, апостиль № 2421 від 22 вересня 2021 року / represented by Mr. Oleksandr Volodin, acting on the basis of Power of Attorney, dated 21 September 2021, apostille No. 2421 dated 22 September 2021