Дата розміщення:05.06.2018 16:16:56
Дата здійснення дії:04.06.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»
Вид інформації:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00039019
Місцезнаходження емітента:03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Регіон емітента:8036100000
Номер телефону керівника емітента:(44) 205-45-55
Електронна поштова адреса:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" повідомляє про отримання 04.06.2018р. від власника домінуючого контрольного пакету акцій Банку - ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо придбання акцій в усіх акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».

-
Вхідний № 74/490 від 04.06.2018 р.

Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»

ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, із місцезнаходженням за адресою Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3, бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724), реєстраційний номер: В 151018,
як особа, яка була власником домінуючого контрольного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (далі - Товариство) станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (надалі - Закон), в порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного вище Закону,
цим повідомляю про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій в усіх акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».
31.10.2016 року ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА набув домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі, що становив 99.9101 процентів від статутного капіталу Товариства.
До набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА та його афілійовані особи не володіли акціями Товариства.
Відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, ціною обов'язкового продажу акцій є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством цього Повідомлення про намір Заявника вимоги скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону «Про акціонерні товариства».
Структура власності ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (згідно з вимогами Рішення НКЦПРФ “Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі” № 662 від 05.09.2017) додається:
-
Структура власності ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA),
власника домінуючого контрольного пакету акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», станом на 04.06.2018 року.
Афілійовані особи, яким станом на дату повідомлення належать акції ПАТ «УКРСОЦБАНК», відсутні.
1. № з/п – 1
2. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи – ABH Holdings SA (Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА); місцезнаходження: Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3 бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724); Реєстраційний номер з торговельного реєстру: В 151018
3. Тип особи – Юридична особа
4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій – 1 (особа, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства)
5. Участь особи в товаристві: пряма – 99,9104 %
6. Участь особи в товаристві: опосередкована – 0 %
7. Участь особи в товаристві: сукупна – 99,9104 %
8. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) – Mikhail Fridman (Михайло Фрідман), Громадянин Держави Ізраїль, місце проживання: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, м. Лондон, частка володіння в ABH Holdings SA 32,8632 %
9. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – відсутні

Повідомлення та Структура власності підписані директором ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA) Павлом Назарьяном та скріплені печаткою.
-