Електронний цифровий підпис
АСК "УКРРІЧФЛОТ"
26.02.2021 12:25:52
Борисенко Олександр Миколайович
26.02.2021 12:25:24

ШановнИй акціонер АСК «Укррічфлот»!

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Компанії відбудуться 02 квітня 2021 року в 11:00 за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В (4-й поверх, Велика зала для зустрічей).

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 02 квітня 2021 року з 10:30 до 10:50 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29 березня 2021 року. Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення з даного питання:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;

Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.»

 

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.

Проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2020 рік.»

 

3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.

Проект рішення з даного питання:

«1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» чинені протягом 2020 року та  за період з 01.01.2021 року по 28.02.2021 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.»

 

4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2020 рік.

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2020 рік.»

 

5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2020 рік та про виплату дивідендів.

Проект рішення з даного питання:

«1. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2020 рік.

2. У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.»

 

6. Про виділ акціонерного товариства з Компанії.

Проект рішення з даного питання:

«1. Здійснити виділ нового акціонерного товариства з Компанії, а саме:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»

Російською мовою – Частное акционерное общество «УРФ-недвижимость»

Англійською мовою – Private joint stock company «URF-nerukhomist»

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Російською мовою -  ЧАО «УРФ-недвижимость»

Англійською мовою – PrJSC «URF-nerukhomist»

2. Виділити з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» частину майна, прав та обов’язків, згідно з розподільчим балансом, який в подальшому має бути схвалений Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та затверджений загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися шляхом викупу всіх акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» Приватним акціонерним товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».»

 

7. Про порядок і умови виділу.

Проект рішення з даного питання:

«1. Виділ Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Доручити виконавчому органу Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільчий баланс.

3. Доручити Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»:

3.1. затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу;

3.2. схвалити розподільчий баланс;

3.3. внести проект плану виділу та розподільчого балансу на розгляд та затвердження Загальних збрів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».»

 

8. Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

Проект рішення з даного питання:

«1. Створити Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість», статутний капітал якого становитиме 8 571 431,00 (вісім мільйонів п’ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) грн., 00 копійок

Статутний капітал буде поділено на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (п’ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль). 

2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» буде визначений після затвердження загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» розподільчого балансу.

3. Встановити, щоназва та місцезнаходження акціонерного товариства, що створюється з результаті виділу, а саме:

Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість», місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.

Є попередніми, остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів (рішенням акціонера) вказаного акціонерного товариства.

4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», у разі необхідності, вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».»

 

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Борисенко О.М. Відповідальний виконавець – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Компанії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Компанії за довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів Компанії представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://urf.ua/

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2 929 896

2 951 086

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2 550 466

2 591 378

Запаси

28 631

37 919

Сумарна дебіторська заборгованість

64 701

93 225

Гроші та їх еквіваленти

1 575

295

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

724 881

681 221

Власний капітал

2 173 566

2 192 814

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

60 00 0000

60 000 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

373 086

452 762

Поточні зобов'язання і забезпечення

379 808

305 510

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4 796)

12 451

Середньорічна кількість акцій (шт.)

171 428 620

171 428 620

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,02798)

0,07263

*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період є попередніми.

З повагою,

Наглядова рада