Електронний цифровий підпис
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СК "ПРОМІНЬ"
24.03.2021 12:34:17
Волок Максим Леонідович
24.03.2021 12:33:30

Приватне акціонерне товариство «СК «ПРОМІНЬ»

 (місцезнаходження: 79005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 103, надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

26 квітня 2021 року в 15.00 год. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 103,

зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 26 квітня 2021 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 14-00 год. та закінчиться о 14-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: : 24 година 20 квітня 2021 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 120 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку складає 86 756 880 шт.

Перелік питань, що виносяться на голосування  (проект порядку денного Загальних зборів):

  1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
  2. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2020 рік.
  3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  4. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.
  5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 та 2020 рік.
  6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 та 2020 рік.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: https://promin.if.ua/

основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2020р.

 

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2020р.

Попередній, 2019р.

Усього активів  

 

 

Основні засоби  

3.9

3,9

Довгострокові фінансові інвестиції  

1933.7

1933,7

Запаси 

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

118831.1

126987,2

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0.2

0,1

Нерозподілений прибуток 

3310.5

4706,5

Власний капітал 

123310.5

124706,5

Статутний капітал 

120000.0

120000,0

Довгострокові зобов'язання 

16945.0

 

Поточні зобов'язання 

333.9

20820,9

Чистий прибуток (збиток) 

-1396.0

-3,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2019р., затвердженого річними загальними зборами Товариства.

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України ″Про акціонерні товариства″, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою (зберігачем) станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 103), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення (м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 103). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, – голова правління Товариства Волок М.Л. З питань щодо проведення Загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (034) 252 71 63 у робочі дні з 09-00 год. до 18-00 год.

Наглядова рада Товариства

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) З першого питання порядку денного – Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства: ″Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства  у складі: а) Каб’юк Юрій Васильович - голова лічильної комісії; б) Тугай Христина Богданівна - член лічильної комісії.

2) З другого питання порядку денного – Про затвердження звіту генерального директора Товариства за 2020 рік: «Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2020 рік.»

3) З третього питання порядку денного – Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.»

4) З четвертого питання порядку денного – Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік: «Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.»

5) З п’ятого питання порядку денного – Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

6) З шостого питання порядку денного – Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік: «Товариство в 2020 р. прибутку не отримало»