Дата розміщення:21.03.2018 11:16:41
Дата проведення загальних зборів:24.04.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00377511
Місцезнаходження емітента:69076, Україна, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6
Регіон емітента:2310137300
Номер телефону керівника емітента:044 4902929
Електронна поштова адреса:

Повідомлення

для акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства по результатам діяльності Товариства за 2017 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2018 року о 12.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (в приміщенні ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 24 квітня 2018 року з 10.30 до 11.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії. Проект рішення: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: Спрямувати 1 646 116 991,54 грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати. Проект рішення: Виплатити дивіденди у розмірі 1,61 грн (одна гривня шістдесят одна копійка) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 646 116 991,54 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2018 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження нової структури органів Товариства. Проект рішення: Визначити нову структуру органів Товариством: -Загальні збори є вищим органом Товариства; -Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора; - Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Лічильної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьерг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Тіна Агерквіст Аггерхолм – Голова Ревізійної комісії; Андреас Мейланд – Член Ревізійної комісії; Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.

11. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення «Про наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції. «Положення про Загальні збори акціонерів» та «Положення про Генерального директора» визнати такими що втратили чинність.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьерг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

13. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Проект рішення: Обрати членів Лічильної комісії терміном на 3 (три) роки: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

14. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості: договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів з торгівельними мережами та /або дистриб’юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів на закупівлю торгівельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про Загальні збори: www.carlsbergukraine.com.

Акціонери за запитом можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного та порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 10.00 до 16.00 години у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

Також кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо проекту порядку денного та/або проектів рішень. Пропозиції вносяться у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства" не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення зборів, за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37).

Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Наглядова рада ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4766 260

5731 056

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1920 744

1515 285

Запаси

324 712

318 760

Сумарна дебіторська заборгованість

539 017

570 550

Гроші та їх еквіваленти

1631 139

3000 889

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1859 071

1764 977

Власний капітал

3089 490

2995 396

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1022 433

1022 433

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1676 770

2735 660

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1096 078

1005 025

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1022432 914

1022432 914

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,07203

0,9829

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) "Відомості НКЦПФР" № 51(2804) від 15.03.2018р.