Дата розміщення:19.03.2018 09:10:30
Дата проведення загальних зборів:20.04.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00017733
Місцезнаходження емітента:04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
Регіон емітента:8038500000
Номер телефону керівника емітента:(044) 594 57 88
Електронна поштова адреса:

Шановний акціонер АСК «Укррічфлот»!

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Компанії відбудуться 20 квітня 2018 року о 10:30 за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корп. 43, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 20 квітня 2018 року з 09:00 до 10:00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2018 року (24 година). Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

  1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
  2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.
  3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
  4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.
  5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2017 рік та про виплату дивідендів.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Москаленко Д.О. Відповідальний виконавець – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Компанії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Компанії за довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів Компанії представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://urf.ua/

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ «Укренергореєстр» (т. (044) 499-90-08).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1 292 440

1 262 973

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 062 093

1 042 855

Запаси

27 165

29 971

Сумарна дебіторська заборгованість

184 072

183 667

Гроші та їх еквіваленти

703

9 489

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

516 398

493 256

Власний капітал

861 344

865 881

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

60 000

60 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

132 150

153 740

Поточні зобов'язання і забезпечення

298 946

243 352

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

18 726

29 008

Середньорічна кількість акцій (шт.)

171428620

171428620

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.10924

0.16921

*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період є попередніми.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53 від «19» березня 2018 року.