Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
10.07.2019 09:16:52
Бондаренко Едуард Миколайович
10.07.2019 09:16:24

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного
позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

( код ЄДРПОУ 23343582,  місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34  А )

 

Повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 26 липня 2019 р. об 11:00 годині за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх), а саме:

на підставі пропозиції акціонера додається четверте питання до проекту порядку денного «4. Про схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість» та проект рішення з цього питання проекту порядку денного наступного змісту: 

«4.1. Схвалити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:
Договір про купівлю – продаж електричної енергії від 26 червня 2019 року
№E100-RDD/1-001, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНБАСЕНЕРГО» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ   ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760), відповідно до якого Продавець зобов’язується продавати, а Покупець купувати електроенергію для її перепродажу на ринках електроенергії та/або експорту на загальну вартість, що не може перевищувати 10 130 400 000,00 грн. (десять мільярдів сто тридцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

4.2. Встановити, що Голова Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» ( інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства підписувати всі документи, що необхідні для виконання умов  значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який схвалено цим рішенням Загальних зборів, в тому числі, але не виключно акти купівлі-продажу електричної енергії, накладні, специфікації.

4.3. Встановити, що умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та який схвалено цим  рішенням Загальних зборів, можуть змінюватися за рішенням Виконавчого органу, крім збільшення  загальної вартості електроенергії, яка може бути продана відповідно до цього правочину.».

 

Інформацію про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів розміщено на  веб - сайті  ПАТ «Донбасенерго» -  de.com.ua   у розділі «Акціонерам».   

 

Повідомлення про проведення 26.07.2019 позачергових загальних зборів   було розміщено 21.06.2019 на веб - сайті  ПАТ «Донбасенерго» -  de.com.ua   у розділі «Акціонерам».

 

Перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів, які відбудуться 26 липня 2019 року, з проектами рішень:

 

Перше питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії:

- Скутельник Денис Вячеславович;

члени комісії:

- Кришталь Олександр Володимирович;

- Мілевська Наталія Ігорівна;

- Шевченко Тетяна Вікторівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

 

Друге питання порядку денного:

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних зборів Товариства.

 

проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 20 хвилин;

- відповіді на запитання – до 7 хвилин;

- довідки – до 3 хвилин;

- виступи акціонерів – до 10 хвилин.

Пропозиції і запитання подаються письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа – П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

Заяви на виступ з питань порядку денного акціонерами та/або їх представниками подаються письмово Голові загальних зборів через секретаря. Заява на виступ фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа – П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані заяви на виступ не розглядаються. Після виступу з питання порядку денного акціонер та/або його представник зобов’язаний підписаний текст свого виступу надати секретарю Загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голосування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:

- повне найменування Товариства;

- дату і час початку проведення загальних зборів;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Рішення щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного приймається за умови, що за нього віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується технічними засобами.

 

 

Третє питання  порядку денного:

3. Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1.  Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочину на продаж електроенергії з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 42699760), а саме:

- Договору про купівлю – продаж електричної енергії №E100-RDD/1-001 відповідно до якого Продавець зобов’язується продавати, а Покупець купувати електроенергію для її перепродажу на ринках електроенергії та/або експорту на загальну вартість, що не може перевищувати 10 130 400 000,00 грн. (десять мільярдів сто тридцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

3.2.   Встановити, що Голова Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згода на вчинення якого надана цими Загальними зборами, в т.ч. додаткові угоди до договору, специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше.

3.3. Встановити, що умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та згода на вчинення якого надана цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням Виконавчого органу, крім збільшення  загальної вартості електроенергії, яка може бути продана відповідно до цього правочину.

 

 

Четверте питання порядку денного:

4. Про схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Схвалити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:
Договір про купівлю – продаж електричної енергії від 26 червня 2019 року
№E100-RDD/1-001, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНБАСЕНЕРГО» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ   ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760), відповідно до якого Продавець зобов’язується продавати, а Покупець купувати електроенергію для її перепродажу на ринках електроенергії та/або експорту на загальну вартість, що не може перевищувати 10 130 400 000,00 грн. (десять мільярдів сто тридцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

4.2. Встановити, що Голова Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» ( інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства підписувати всі документи, що необхідні для виконання умов  значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який схвалено цим рішенням Загальних зборів, в тому числі, але не виключно акти купівлі-продажу електричної енергії, накладні, специфікації.

4.3. Встановити, що умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та який схвалено цим  рішенням Загальних зборів, можуть змінюватися за рішенням Виконавчого органу, крім збільшення  загальної вартості електроенергії, яка може бути продана відповідно до цього правочину.

 

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»