Електронний цифровий підпис
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
04.02.2022 11:49:53
Терещук Андрій Іванович
04.02.2022 11:49:31

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Місцезнаходження: 49107, Україна, місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22

ідентифікаційний код юридичної особи 23359034

(далі також – "Товариство")

повідомляє про дистанційне проведення 07 березня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Андрєєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V.  (з обмеженням повноважень);

- Савенкова Олексія Григоровича який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V.  (з обмеженням повноважень);

- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V.  (з обмеженням повноважень);

2.

Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.

3.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

3.2.Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 07 березня 2022 року, складається станом на 24 годину 01 березня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 07 березня 2022 року позачергових Загальних зборів Товариства – 27 січня 2022 року. 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами і доповненням) (надалі – «Порядок»).

Позачергові Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства (зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів) та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі "Акціонерам" / "Загальні збори акціонерів" / "2022" (https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах, скликаних на 07 березня 2022 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім’я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Терещук А.І., контактний номер: +38 (056) 373-50-59.

Товариство до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів зобов’язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного або відповідь на задане питання.

Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку. 

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або рішень; а також для Повідомлення про здійснення НКЦПФР нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначення представників для здійснення такого нагляду: Lozko[email protected] та/або [email protected] та/або [email protected].

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі "Акціонерам" / "Загальні збори акціонерів" / "2022" (https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders). Дата розміщення бюлетенів для голосування – 02 березня 2022 року.

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00  год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства повинен бути засвідчений одним з наступних способів (за вибором акціонера):

  1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
  2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
  3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 991 617 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, складає 5 964 825 шт.

Крім того, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", звертає Вашу увагу, що згідно з вимогами ч.2 ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії"  № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (надалі – "Закон"), Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу.

Згідно з вимогами п. 2.3 Програми відповідності (зі змінами) Оператора системи розподілу - АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", затвердженої Постановою НКРЕКП від 10.12.2021 №2489, через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону (тобто з 10.06.2020) акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, відповідно до вимог Закону.

Враховуючи наведене, АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" повідомляє акціонерів товариства про необхідність дотримання вказаних обмежень та утриматись від передання акцій (часток у статутному капіталі) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії. За порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність передбачену Законом.

 

Наглядова рада

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

(оновлене повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства скликаних на 07.03.2021, що розміщене раніше було розміщене на smida.gov.ua 02.02.2022)