Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
14.03.2019 16:53:36
Яцюк Олександр Миколайович
14.03.2019 16:49:53

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

 

         Наглядова рада  ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться   16  квітня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал.

        Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 16 квітня 2019 року  з 10.30 до 11.00 години за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах учасникам Загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  станом на 24 годину  10 квітня 2019р.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,                                                           включених до проекту порядку денного:

Питання відповідно до проекту порядку денного

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.

 

Для підрахунку результатів голосування на Загальних зборів  обрати  Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна,  Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович. Припинити повноваження Лічильної комісії  з моменту закриття даних у Загальних зборів.

2

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів

Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді    доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають.  Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.           За всіма  питаннями  порядку денного, окрім питання № 10, 11,   рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які зареєструвались для участі у Загальних зборах.    З питання № 10, 11 рішення приймається  більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.     Затвердити наступний порядок голосування: голосування за  всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 14, № 17,    буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного,  за принципом 1 голосуюча акція -1 голос.  Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з  питань порядку денного зборів  № 14, № 17    проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 14, № 17. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

             Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим   представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

3

Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2018 рік затвердити. Роботу  Виконавчої дирекції визнати задовільною.   

4

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018  рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2018 рік  затвердити.    Роботу Наглядової ради визнати задовільною.  

5

Затвердження Звіту та висновків  Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Звіт  Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік  затвердити.    Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

6

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Річний звіт та баланс Товариства за 2018р. затвердити.

 

7

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

 

Розподіл прибутку за 2018р. затвердити.  Відрахувати до резервного фонду Товариства    1 917 000  грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.  Прибуток  Товариства  реінвестувати в розвиток  підприємства.

8

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства  задовільною.

 

9

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені  Протоколами Наглядової ради за період з 17.04.2018р. до 15.04.2019р.  та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

10

Про зміну типу  та найменування Товариства.

 

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".

 Уповноважити Виконавчу дирекцію  Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною  найменування та типу Товариства.

11

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції

 

У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв’язку зі  зміною типу  та найменування Товариства внести

 зміни до Статуту Товариства, викласти  Статут  в новій редакції та затвердити Статут  в новій редакції.  Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції.  Зобов’язати Виконавчу дирекцію Товариства  забезпечити реєстрацію  Статуту в новій редакції в   порядку, передбаченому діючим законодавством України.

12

Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про  виконавчу дирекцію, Положення про ревізійну комісію,  Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства.

Внести зміни  до Положень Товариства  та затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про  виконавчу дирекцію, Положення про ревізійну комісію, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства  в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства  в новій редакції

 

13

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

 

Припинити повноваження членів  Наглядової ради  Товариства  в повному складі.

14

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

15

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради  відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством.  Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради,  надати Директору виконавчому Товариства  Яцюку О.М.   

 

16

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження членів  Ревізійної комісії Товариства  в повному складі.  

 

17

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

18

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується  на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії  відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством.  Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії,  надати Директору виконавчому Товариства  Яцюку О.М.   

 

19

Про попереднє  надання згоди на вчинення    значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів),  вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких може бути: 

 1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок,   з граничною сукупною вартістю не більше  4 млрд. гривень.

 2) закупівля активних фармацевтичних  інгредієнтів  (фармацевтичних субстанцій),  з граничною сукупною вартістю не більше  870  млн. гривень.

20

 

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання  аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

 

 

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання   аудитора  Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ», ЄДРПОУ 40482683 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства

 

На дату складання переліку акціонерів   01.03.2019р., яким надсилається повідомлення про проведення  Загальних зборів, загальна кількість  акцій Товариства складає 11 604 002, в тому числі  викуплені акції  - 0, голосуючі акції - 11 143 550.

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів,  інформація  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах  розміщені  на www.kievmedpreparat.com.

    Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття  рішень з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій:  до дати проведення Загальних зборів - у робочі дні  з 9.00 до 13.00  та з 14.00 до 18.00 години за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, переговорна № 6); у день проведення Загальних зборів – м.Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал, з 10.30 до 11.00.

     Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання   щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів,  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, оскаржувати  рішення   про відмову у включенні   пропозицій до проекту порядку денного до суду.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів  Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах  Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

   Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.kievmedpreparat.com протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

       Довідки за телефоном:  490-75-19. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів  з документами -   Семененко О.В.          

 

                                       

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ "Київмедпрепарат"  (тис.грн.)

Найменування показника 

період 

 

звітний, 2018р. 

попередній, 2017р. 

Усього активів  

1 518 193

1 365 892

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

213 361

184 886

Запаси 

554 043

487 467

Сумарна дебіторська заборгованість  

421 171

377 494

Гроші та їх еквіваленти 

45 723

11 067

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

291 039

254 626

Власний капітал 

616 553

577 318

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

290 100

290 100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 281

541 934

Поточні зобов'язання і забезпечення

900 359

246 640

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

38 330

38 746

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

11 587 291

11 576 623

Чистий прибуток (збиток)  одну просту акцію (грн.)

3,30793

3,34692

 

Наглядова рада  ПАТ «Київмедпрепарат».