Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
30.03.2021 10:42:03
Власенко Юрій Петрович
30.03.2021 10:40:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»

Протокол № 8/2021 від 24.03.2021 року

 

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства  «Центренерго»

 (далі – ПАТ «Центренерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 22927045),

місцезнаходження товариства: вул. Рудиківська, 49, селище міського типу Козин, Обухівський район, Київська область, 08711

 

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства  «Центренерго»

 

Рішення про скликання річних Загальних зборів ПАТ «Центренерго» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 8/2021 від 24.03.2021 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

30 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 28 квітня 2021 року на вебсайті Товариства http://www.centrenergo.com/ у розділі «Акціонерам» - «Загальні збори» за посиланням: http://www.centrenergo.com/general-meeting/.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймається виключно до 18-00 год. дати завершення голосування 30 квітня 2021 року.

 

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

2.   Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7.    Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

8.    Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

9.    Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

10. Про обрання зовнішнього  аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15.  Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18.  Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за  2019 та 2020 роки.

 

 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

 

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

Проєкт рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

 

Проєкт рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

 

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

Проєкт рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

 

Проєкт рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

 

Проєкт рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках  задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019  та 2020 роках  задовільною.

 

Проєкт рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019  та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019  та 2020 роках незадовільною.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

 

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

 

Проєкт рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

 

 

 1. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 449 214 148,63 грн,  у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та іншим акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у загальному розмірі 249 563 415,91 грн.

3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу  сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

 

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

 

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

 

Проект № 1 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 55 037 163,81  грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект № 2 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 48 921 923,38  грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект № 3 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 45 864 303,17 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект № 4 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 30 576 202,12 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект № 5 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

65 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 18 345 721,27  грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект № 6 рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

 

 

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

 

 

 1. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

 

 1. Про обрання зовнішнього  аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

 

 1. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

 1. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

 

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

 

 1. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

 

 1. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

18.  Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за  2019 та 2020 роки.

 

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019та 2020 роки.

 

 

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: http://www.centrenergo.com/message-society/, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 24.03.2021 загальна кількість акцій становить 369 407 108 штук, голосуючих 367 734 737 штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та ХІІ Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти alexandr.mihaylov@centrenergo.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річні Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти
alexandr.mihaylov@centrenergo.com із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

            Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Кулик Діна Михайлівна Корпоративний секретар ПАТ «Центренерго». Контактний телефон:  (044) 364-02-68).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування у розділі «Акціонерам» - «Загальні збори», який буде доступний за посиланням http://www.centrenergo.com/general-meeting/.

Голосування на річних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго»

(тис. грн)

 

Найменування показника

Період

2019 рік

2018 рік

Усього активів

8 970 283

8 423 246

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5 024 923

5 203 415

Запаси

1 862 916

1 082 848

Сумарна дебіторська заборгованість

918 819

908 424

Гроші та їх еквіваленти

56 312

464 943

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 945 255

1 574 967

Власний капітал

3 661 205

5 935 611

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

480 229

480 229

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

795 346

709 825

Поточні зобов'язання і забезпечення

4 513 732

1 777 810

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1 979 540

499 127

Середньорічна кількість акцій (шт.)

369 407 108

369 407 108

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-5,36

1,35

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго»

(тис. грн)

 

Найменування показника

Період

2020* рік

2019 рік

Усього активів

10 567 700

8 970 283

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4 887 923

5 024 923

Запаси

523 456

1 862 916

Сумарна дебіторська заборгованість

2 739 861

918 819

Гроші та їх еквіваленти

1 225 358

56 312

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-888 479

- 945 255

Власний капітал

3 716 250

3 661 205

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

480 229

480 229

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

975 763

795 346

Поточні зобов'язання і забезпечення

5 875 687

4 513 732

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

61 152

-1 979 540

Середньорічна кількість акцій (шт.)

369 407 108

369 407 108

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,17

-5,36

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.