Дата розміщення:23.04.2018 14:00:45
Дата проведення загальних зборів:24.05.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191129
Місцезнаходження емітента:87504, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1
Регіон емітента:1412336600
Номер телефону керівника емітента:(0629) 56-40-09
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «24» травня 2018 року о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: «24» травня 2018 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: «24» травня 2018 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів -
«18» травня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – 12 371 260 750 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів - 12 371 260 750 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів

62360 048

53244 525

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25475 270

28763 291

Запаси

6422 812

4910 038

Сумарна дебіторська заборгованість

23212 020

15335 536

Гроші та їх еквіваленти

442 385

1208 669

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1364584)

(2500101)

Власний капітал

23523 163

26300 093

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3092 815

3092 815

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6353 156

6535 175

Поточні зобов'язання і забезпечення

32483 729

20409 257

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(828 056)

(152786)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12371064 804

12365257 332

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,06693)

(0,01236)

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 15, кабінет 3.05, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Вербіцька Наталія Едуардівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б. 1, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info

Генеральний директор ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Т.Г. Шевченко

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «23» квітня 2018 року у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 77 (2830).