Електронний цифровий підпис
Приватне акціонерне товариство "Бель Шостка Україна"
22.03.2019 14:09:26
Берніго П'єр
22.03.2019 14:09:06

Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна"

(надалі - Товариство)

місцезнаходження товариства:41100,Україна, Сумська область, м.Шостка, вул.РодиниКривоносів,27А

 

Повідомляємо Вас, що 24 квітня 2019 року о 9 год. 00 хв. відбудутьсячергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою:41100,Україна, Сумська область, м.Шостка, вул.Родини Кривоносів, 27А, 3-й поверх, актовий зал№ 1.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 8 год. 20 хв. та закінчено о 8 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати паспорт, представникам  акціонерів- паспорт та довіреність, що підтверджуєїх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів,які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18квітня 2019 року.

Перелік питаньразом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

(крім кумулятивного голосування):

№ п/п

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Обрання членів Лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:Боровкова О.М., Яковлєва М.А., Щербак О.В.

2

Обрання Секретаря Загальних зборів.

Обрати Секретарем Загальних зборів – Федченко А.О.

 

3

Затвердження Регламенту Загальних зборів.

Затвердити наступний Регламент Загальних зборів:

-для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 10 хвилин

-для обговорення кожному виступаючому - до 3 хвилин

-для запитань та відповідей на них - до 5 хвилин

4

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товаристваза 2018р.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

 

5

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018р.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018р.

 

6

Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018р.

 

7

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018р.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018р. прибуток не розподіляти. Дивіденди не виплачувати.

8

Про внесення до Статуту Товариства змін шляхом викладення Статуту в новій редакції.

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що додається.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів Мороко Т.М. та Секретаря Загальних зборів Федченко А.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3.Уповноважити Секретаря Загальних зборів Федченко А.О. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства, а також підписати всі необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту документи.

 

9

Про схвалення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю

1.Схвалити Договір позики, укладений між Товариством та компанією СІКОПА (SICOPA - SociétéIndustrielleCommercialeet de Participation SAS) 26.05.2018 рокуна суму 3 500 000 Євро.

2. Схвалити Додаткову Угоду від 08.06.2018 року до Контракту №40 від 02.02.2018 року, укладену між Товариством та BelEgyptExpansionForCheeseProduction SAE щодо збільшення суми Контракту №40 від 02.02.2018 року до 3 500 000 доларів США.

 

10

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів а саме:

- правочинів купівлі-продажу продукції Товариства за цінами та в об`ємі, які визначаються відповідно до рішення виконавчого органу Товариства  з граничною сукупною вартістю кожного правочину  300 000 000 (триста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та доповнень до таких значних правочинів.

3. Уповноважити Генерального ДиректораТовариства на узгодження умов, укладення та підписання відімені Товариства будь-яких договорів купівлі-продажу та договорів постачання продукції, угод, змін та доповнень до зазначених правочинів.

11

Про приєдання до Товариства Приватного акціонерноготовариства «Бель Шостка Сервіс»

Прийнятирішення про приєднання до Товариства Приватного акціонерногоТовариства »Бель Шостка Сервіс» (ідентифікаційний код  ЄДРПОУ 30742718)

 

 

ОСНОВНІПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна»

за 2018 рік /тис.грн./

 

Найменування показника

Період

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

476025

406520

Основнізасоби (за залишковоювартістю)

84337

80132

Запаси

84069

96888

Сумарна дебіторська заборгованість

146834

129995

Гроші та їх еквіваленти

56633

3340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(408741)

(397324)

Власний капітал

117740

117962

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

223716

223716

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

107234

4997

Поточні зобов'язання і забезпечення

251051

283561

Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток)

(11417)

(12270)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11645816

11645816

Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію(грн)

(0.98035)

(1.05360)

 

 

 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), розміщена на веб-сайті  Товариства: http://bel-ukraine.com/ua/finance2019.

 

Станом на 15 березня 2019 року, що є датою складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 11 645 816 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 11 645 816 шт.

 

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: 41100, Сумська область, м.Шостка, вул.Родини Кривоносів, 27-А, актовий зал № 1у робочі дні – з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 годину (перерва – з 12.00 по 13.00 годину).Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  генеральний директор П’єр Берніго. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можна у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного  товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (протиякого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність  на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Телефон для довідок: (05449) 42-837

 

Генеральний директорП’єр Берніго