Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
08.04.2021 15:57:54
КРАВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
08.04.2021 15:57:15

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 23.04.2021, шляхом включення нового питання за №14.

Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» будуть проведені дистанційно 23 квітня 2021 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.04.2021.

 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 

 1. Про  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 6. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2020 році.
 7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 9. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 10. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
 13. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
 14. Про деякі питання щодо переобрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Проекти рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного, додаються.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства),  а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2021.

 

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені за посиланням: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2021 у такі дати:

 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право:

 

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти gms@ukrgasbank.com. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець А.М. Контактний номер телефону: (044) 590-49-22.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймаються виключно до 18 години 23.04.2021.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: станом на 24 годину 19.04.2021.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АБ «УКРГАЗБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

 

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

 

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АБ «УКРГАЗБАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

 

На виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, наводимо інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»[1]:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

Звітний*

Попередній

Усього активів

142 605 490

119 137 243

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 266 894

1 433 633

Запаси

820 494

759 339

Сумарна дебіторська заборгованість

748 995

445 769

Гроші та їх еквіваленти 

35 287 994

46 412 441

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4 375 868)

(4 928 701)

Власний капітал 

8 568 717

8 254 484

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

13 837 000

13 837 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

3 766 426

2 272 313

Поточні зобов'язання і забезпечення

130 377 441

108 610 446

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

542 762

1 288 996

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13 318 083 617

13 318 083 617

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,04

0,09

 

*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу 02X «Дані про обороти та залишки на рахунках» на 01 січня 2021 року

 

[1] Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (абзац другий пункту 2 розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826)

 

Додаток до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

 

Проекти рішень з питань порядку денного

річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,

скликаних на 23.04.2021

Питання 1.

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік, що додається.

Питання 2.

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається, у складі:

 • Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 • Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік.
 • Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, що включає висновок аудитора.

Питання 3.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 4.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 5.

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається.

Питання 6.

Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:

1.1. 10% від суми прибутку, що складає 41 103 934,16  грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».

1.2. Залишок суми прибутку у сумі 369 935 407,46 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Питання 7.

Про затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 року не здійснювати.

Питання 8.

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити з 23.04.2021 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:

1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

1.2. Гарбаренко Ірини Василівни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

1.3. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 10.

Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»                    _____________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

Питання 11.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:

1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно).

1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).

1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов’язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравця А.М. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 23.04.2021.

Питання 12.

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Питання 13.

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), потребує перегляду та внесення змін.

2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Питання 14.

Про деякі питання щодо переобрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження Давди Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

2. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.

3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконувача обов’язків Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіровим Теймуром Мамедовичем та незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давдою Шреніком Діраджлалом (Davda Shrenik Dhirajlal) на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».