Дата розміщення:01.03.2018 09:13:51
Дата проведення загальних зборів:20.03.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191129
Місцезнаходження емітента:87504, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1
Регіон емітента:1412336600
Номер телефону керівника емітента:(0629) 56-40-09
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «20» березня 2018 року о 12.00 годині.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: «20» березня 2018 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: «20» березня 2018 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - «14» березня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів – 12 371 260 750 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів - 12 335 885 296 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 15, кабінет 3.05, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Вербіцька Наталія Едуардівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б. 1, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info

Генеральний директор ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Т.Г. Шевченко

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано «01» березня 2018 року у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (2795).