Електронний цифровий підпис
Говоруха Вікторія Петрівна
16.08.2019 15:54:30
Приватне акціонерне товариство "Київський склотарний завод"
16.08.2019 15:54:50

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

 

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 02 вересня 2019 року об 11.00 год. за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.08.2019 позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку згідно із ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шпак М.О. та члена лічильної комісії Петров І.Г.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Загальних зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

             3.  Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

                Проект рішення: Припинити Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський склотарний завод» з місцезнаходженням за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23.

               4. Припинення повноважень Директора Товариства, створення Комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

Проект рішення: 

1) Припинити повноваження Директора Товариства Говорухи Вікторії Петрівни.

2) Створити Комісію з припинення Товариства у складі двох осіб.

3) Обрати до складу Комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Говоруха Вікторія Петрівна, паспорт МЕ №904577, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.11.2008 року, ідентифікаційний код 2657404825.

- Член комісії – Пашкевич Лариса Олександрівна, паспорт СН № 392777 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.01.1997 року, ідентифікаційний код 2098404120.

5. Затвердження плану перетворення.

Проект рішення: Затвердити план перетворення Товариства:

1) Повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні:

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод», ідентифікаційний код: 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Акції Товариства конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворилося.

На зборах учасників товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Для обрання на посаду Директора товариства-правонаступника пропонуватиметься Говоруха Вікторія Петрівна з встановленням окладу згідно з штатним розкладом Товариства.

6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу та інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Державна реєстрація рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

4) Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

5) Повідомлення кредиторів Товариства про прийняття рішення про перетворення. Згідно ст. 82 закону України «Про акціонерні товариства» та ст.105 Цивільного кодексу України  протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Кредитор, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк  до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Зупинення обігу акцій Товариства.

7) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку.

8) Складення комісією з припинення товариства передавального акта.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акта.

10) Прийняття зборами учасників товариства-правонаступника рішення про створення товариства-правонаступника, обмін акцій Товариства на частки товариства-правонаступника (затвердження розподілу часток між учасниками товариства-правонаступника), затвердження статуту товариства-правонаступника, обрання органів управління тощо.

11) Скасування реєстрації випуску акцій Товариства.

12) Державна реєстрація товариства-правонаступника.

13) Державна реєстрація припинення Товариства.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника:

1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа учасників товариства-правонаступника та зазначення його, як учасника товариства-правонаступника, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3) Вартість частки учасника у статутному капіталі товариства-правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл часток здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу товариства-правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

8. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення: Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення з урахуванням вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 27 серпня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 02 вересня 2019 року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних  зборів - за місцем проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Говоруха В.П. Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Говорухи В.П. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 14.08.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 709155 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 709155 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://kstz.kiev.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 468-86-38.

Наглядова рада