Дата розміщення:26.03.2018 19:39:05
Дата проведення загальних зборів:26.04.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРСОЦБАНК"
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00039019
Місцезнаходження емітента:03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Регіон емітента:8036100000
Номер телефону керівника емітента:(44) 205-45-55
Електронна поштова адреса:

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК», місцезнаходження Україна, 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29.

1 1. Річні Загальні Збори Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалі – Збори акціонерів Банку) відбудуться 26 квітня 2018 року о 11:30 за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 14, офіс ПАТ «АЛЬФА-БАНК»/ ПАТ «УКРСОЦБАНК», кім. 304.

2. Реєстрація учасників Зборів акціонерів Банку буде здійснюватися за місцем проведення Зборів акціонерів Банку 26 квітня 2018 року з 09:30 до 11:00 (за київським часом).

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 20 квітня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного з проектами рішень

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» .

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 6-ти осіб:

2. Обрання Голови річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» Директора Юридичного Департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Бороненко Вікторію Юріївну.

3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

3.1. Обрати секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» головного юрисконсульта Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Кирилову Ядвігу Романівну.

4. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

4.1. Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (додається).

5. Розгляд Звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2018 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2018 рік (додається).

6. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік (додається).

7. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (додається) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «УКРСОЦБАНК» вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

• внутрішнього контролю;

• внутрішнього аудиту;

• визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

• визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

• достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;

• ведення бухгалтерського обліку.

7.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Наглядовою Радою Банку за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (додаються).

8. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік.

Проект рішення:

8.1. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (додається) про результати аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «УКРСОЦБАНК» вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

• внутрішнього контролю;

• внутрішнього аудиту;

• визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

• визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

• достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;

• ведення бухгалтерського обліку.

8.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Наглядовою Радою Банку за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ».

9. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

9.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік (додається).

10. Затвердження річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік.

Проект рішення:

10.1. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «УКРСОЦБАНК» (включаючи дочірні підприємства) за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності (додається).

11. Про покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

11.1. Не покривати збитки, отримані за результатами діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2017 році.

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

12.1. Нарахувати та виплатити дивіденди за привілейованими акціями в розмірі 5 (п’ять) відсотків від номінальної вартості кожної привілейованої акції, що відповідає 0,005 грн. на кожну привілейовану акцію, (що в сумі складає 25,1 тис. грн.) в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Банку.

Наглядовій Раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк виплати дивідендів.

12.2. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачувати.

13. Затвердження розміру винагороди членам Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

13.1. Затвердити розмір винагороди членам Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» (додається).

14. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

14.1. Змінити тип ПАТ «УКРСОЦБАНК», як акціонерного товариства, з публічного на приватне.

15. Про зміну назви ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

15.1. Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК».

16. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

16.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

16.2. Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов’язки, підписати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо:

- погодження нової редакції Статуту Банку з Національним банком України;

- державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

17. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

17.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

17.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

18. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

18.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

18.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

19. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

19.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

19.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 26 квітня 2018 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, к. 205, в робочі дні тижня з 14:00 до 17:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - 26 квітня 2018 року - за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - провідний спеціаліст Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Король Л.В. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

https://www.ukrsotsbank.com/info_gensbor.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК»

(попередні) (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

29 055 320

37 098 310

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 199 473

2 530 267

Запаси

330 090

879 271

Сумарна дебіторська заборгованість

94 757

65 224

Гроші та їх еквіваленти

5 956 748

9 133 673

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-23 010 960

-21 198 552

Власний капітал

5 150 777

8 268 629

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

16 689 824

16 689 824

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 325 093

331 126

Поточні зобов'язання і забезпечення

21 579 450

28 498 555

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-3 100 500

-14 747 448

Середньорічна кількість акцій (шт.)

165 459896 874

118 054002 422

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0.01873868

-0.124921203

7. Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)):

26.03.2018 р., №58, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».