Дата розміщення:28.02.2019 11:00:06
Дата проведення загальних зборів:03.04.2019
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:22927045
Місцезнаходження емітента:03022, м. Київ, вулиця Козацька, 120/4 літ. "Є"
Регіон емітента:8036100000
Номер телефону керівника емітента:044 364 02 00
Електронна поштова адреса:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»

Протокол № 3/2019 від 21 лютого 2019 року

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 22927045),

місцезнаходження товариства: Україна, 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літера «Є».

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Центренерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: каб. 302, 3 поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 03 квітня 2019 року, з 9 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 03 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 28 березня 2019 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
 7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
 8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
 11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;

2) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;

3) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;

4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Проект рішення № 2:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

 1. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект № 1 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 449 214 148,63 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 2 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 399 301 465,45 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 3 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 374 345 123,86 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 4 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 249 563 415,91 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 5 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

65 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 149 738 049,54 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-ЕР від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») та/або в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9,5 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25 млрд. грн з урахуванням граничної сукупної вартості, визначеної у затверджених/погоджених у встановленому порядку фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) (за їх наявності);

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 15 млрд. грн, та орієнтовними об’ємами 5 млн. тонн у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції) (за їх наявності).

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п’ятницю з 09 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 328, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 302 з 09 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.centrenergo.com у розділі «Акціонерам».

У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п’ятницю з 09 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 328, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 302 з 09 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести річні Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 21.02.2019 р. загальна кількість акцій – 369407 108 шт., голосуючих – 367622 075 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго», (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

8423 246

10073 652

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5203 415

5375 594

Запаси

1082 848

2202 976

Сумарна дебіторська заборгованість

908 424

903 731

Гроші та їх еквіваленти

464 943

1074 697

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1574 967

2966 142

Власний капітал

5935 611

6885 847

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

480 229

480 229

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

709 825

574 872

Поточні зобов'язання і забезпечення

1777 810

2612 933

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

499 127

1891 063

Середньорічна кількість акцій (шт.)

369 407 108

369 407 108

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,35

5,12

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________