Електронний цифровий підпис
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"
27.09.2021 17:32:46
Яровий Тарас Анатолійович
27.09.2021 17:32:01

Agreement Notification

 

25/08/2021

 

До уваги Генерального директора

ПРАТ «БЕЛЬ ШОСТКА Україна»

код ЄДРПОУ 00447103

вул. Родини Кривоносів, буд. 27А, 41100, м. Шостка, Україна

 

Ярового Тараса Анатолійовича та

 

Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

код ЄДРПОУ 37956207

вул. Московська 8, корпус 30, 01010, м. Київ, Україна

 

Магомедова  Руслана Садрудиновича

 

Від: Societe pour Іе Financement de ГIndustrie Laitiere (Sofil)

(реєстраційний номер 388 913 519)

 

(“Компанія”)

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого Компанія набуде право власності на контрольний пакет акцій

 

Шановні Тарасе Анатолійовичу та Руслане Садрудиновичу!

 

На виконання вимог ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”, цим листом Компанія повідомляє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 00447103 (“Товариство”) та НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, код ЄДРПОУ 37956207 (“Комісія”) про укладення Договору обміну акцій від 13 липня 2021 року, за наслідками виконання якого Компанія набуде право власності на контрольний пакет акцій в кількості 11 638 164 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

 

Інформація щодо акцій Товариства, які будуть набуті Компанією:

  • тип акцій — акції прості іменні;
  • міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) - UA4000064711;
  • номінальна вартість одного цінного паперу цього випуску - 19,21 грн (дев’ятнадцять гривень двадцять одна копійка);
  • кількість акцій, які будуть набуті Компанією - 11 638 164 акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

 

 

 

 

 

 

 

25/08/2021

 

То the attention of the General Director of PrJSC “ BEL SHOSTKA UKRAINE”

EDRPOU code 00447103

27A Rodyny Kryvonosiv Str., Shostka. Sumy region, 41100, Ukraine

 

Taras Anatoliyovych Yarovyi and

 

Head of the National Securities and Stock Market Commission

EDRPOU code 37956207

8 Moskovska Street, block 4, Kyiv, 01010, Ukraine

 

 

Mahomedov Ruslan Sadrudynovych

 

From: Societe pour le Financement de Г Industrie Laitiere (Sofil)

(French registration number 388 913 519)

 

(the “Company”)

 

Notice on conclusion of agreement, under which the Company will acquire ownership title to the controlling block of shares

 

Dear Taras Anatoliyovych and Ruslan Sadrudynovych!

 

Following the provisions of Article 65 of the Law of Ukraine “On Joint¬Stock Companies” the Company hereby notifies PRIVATE JOINT-STOCK UKRAINE”, EDRPOU code 00447103 (the “Bel Shostka”) and the NATIONAL SECURITIES AND SROCK MARKET COMMISSION, EDRPOU code 37956207 (the “Commission”) on conclusion of Share exchange agreement dated 13 July 2021, under which the Company will acquire ownership title to the controlling block of shares of 11,638,164 shares, which constitutes 100% of the total number of Bel Shostka`s shares.

 

Information on the shares of Bel Shostka that will be acquired by the Company:

-           type of shares – ordinary registered shares;

-           international securities identification number - UA4000064711;

-           nominal value of shares of this issue - UAH 19.21 (nineteen hryvnias twenty one kopecks);

-           number of shares that will acquired by the Company - 11,638.164 shares, which constitutes 100% of the total number of Bel Shostka’s shares.

 

 

 

 

 

 

 

Sebastien BUYTAERT

Представник Компанії за довіреністю/Representative of the Company under Power of Attorney

 

 

 

Intention Notification

24/08/2021

До уваги Генерального директора ПРАТ «БЕЛЬ ШОСТКА Україна»

Код ЄДРПОУ 00447103

вул. Родини Кривоносів, буд. 27А, 41100, м. Шостка, Україна

Ярового Тараса Анатолійовича

Від: Societe pour le Financement de I'lndustrie Laitiere (Sofil)

(реєстраційний номер 388 913 519)

(«Компанія»)

Повідомлення про намір придбати 10 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства

Шановний Тарасе Анатолійовичу!

Компанія цим повідомляє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 00447103 (“Товариство”) про свій намір придбати акції Товариства, і що за наслідками такого придбання акції Товариства. що належатимуть Компанії, становитимуть більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Компанія повідомляє, що вона не пов’язана відносинами контролю з Societe Industrielle Commerciale et de Participation (Sicopa), єдиним

дійсним акціонером Товариства (“Акціонер'’).

Також Компанія повідомляє, що вона не володіє акціями Товариства станом на день подачі цього повідомлення.

Інформація щодо голосуючих акцій Товариства, які має намір придбати Компанія:

  • Тип акцій – акції прості-іменні;
  • Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) – UA4000064711;
  • Номінальна вартість одного цінного паперу цього випуску - 19,21 грн (дев’ятнадцять гривень двадцять одна копійка);
  • кількість акцій, які має намір придбати Компанія - 11 638 164 акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Після придбання 11 638 164 акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, Компанія стане власником пакету акцій в 11 638 164 штук, що становитиме 100% від загальної кількості акцій Товариства.

 

 

24/08/2021

То the attention of the General Director of PrJSC “BEL SHOSTKA UKRAINE”

EDRPOU code 00447103

27A Rodyny Kryvonosiv Str., Shostka, Sumy region, 41100, Ukraine

Yarovyi Taras Anatoliiovych

From: Societe pour le Financement de Г Industrie Laitiere (Sofil)

(French registration number 388 913 519)

(the “Company”)

Notice on intention to acquire 10 and more pecent of voting shares of Bel Shostka

Dear Taras Anatoliovych!

The Company hereby notifies PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “BEL SHOSTKA UKRAINE”, EDRPOU code 00447103 (the “Bel Shostka”) on its intention to acquire shares of Bel Shostka and that as a result of such acquisition the shares of Bel Shostka owned by the Company shall constitute 10 and more percent of voting shares of Bel Shostka.

The Company notifies that it is not related by control relations with Societe Industrielle Commerciale et de Participation (Sicopa), being the existing sole shareholder of Bel Shostka (the “Shareholder”).

 The Company also notifies that it does not own any of the shares of Bel Shostka as of the date of submission hereof.

Information on the voting shares of Bel Shostka to be acquired by the Company:

- type of shares - ordinary registered shares;

- international    securities identification number - UA4000064711;

- nominal value of shares of this issue - UAH 19.21 (nineteen hryvnias twenty one kopecks);

- number of shares to be acquired by the Company - 11,638,164 shares, which constitutes 100% of the total number of Bel Shostka’s shares.

 

Following the acquisition of 11,638,164 shares, which constitutes 100% of the total number of Bel Shostka’s shares, the Company shall be the holder of 11,638,164 shares, which constitutes 100% of the total number of Bel Shostka’s shares.

 

 

Se’bastien BUYTAERT

Представник Компанії за довіреністю/Representative of the Company under Power of Attorney