Дата розміщення:15.11.2018 14:21:56
Дата проведення загальних зборів:05.12.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00377511
Місцезнаходження емітента:69076, Україна, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6
Регіон емітента:2310137300
Номер телефону керівника емітента:044 4902929
Електронна поштова адреса:

Повідомлення

для акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 05 грудня 2018 року о 12.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (в приміщенні ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 05 грудня 2018 року з 10.30 до 11.30 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 29 листопада 2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»:

1. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Розподілити залишок нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 203 299 327,30 грн. наступним чином:

Спрямувати 194 262 253,66 грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку 9 037 073,64 грн. залишити в розпорядженні Товариства.

2. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

Проект рішення: Виплатити дивіденди у розмірі 0,19 грн (дев’ятнадцять копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 194 262 253,66 грн. Виплату дивідендів здійснити до 31 грудня 2018 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.10. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про Загальні збори: www.carlsbergukraine.com.

Акціонери за запитом можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, що вказана вище, з 10.00 до 16.00 години у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П. - фахівець з корпоративних та юридичних питань.

До дати проведення Загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Збори скликаються у відповідності зі статтею 47 (п.5) Закону України "Про акціонерні товариства" (пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, не вносяться).

Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довідки за телефоном 061-2281199.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Товариством розміщені акції одного типу – акції прості іменні.

Наглядова рада ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»