Електронний цифровий підпис
Шевченко Євген -
26.03.2019 10:54:59
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
26.03.2019 10:54:30

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"

(Код за ЄДРПОУ: 00377511, Україна, 69076, місто Запоріжжя, вулиця Василя Стуса, буд. 6)

повідомляє про отримання 25.03.2019 року (вх. № 11/07-80) наступного повідомлення від

БАЛТИК БЕВЕРИДЖИЗ ІНВЕСТ АКЦЕБОЛАГ (ШВЕЦІЯ) зареєстрований номер: 556594-3585, Швеція, а/с 3040, 16903, Солна,

яке є власником домінуючого контрольного пакету акцій:

Кому: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
ідентифікаційний код: 00377511, Україна, 69076, місто Запоріжжя, вулиця Василя Стуса, буд. 6

To:       PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CARLSBERG UKRAINE"
identification code: 00377511,
6 Vasylia Stusa Street, Zaporizhzhia, 69076, Ukraine

Від:     БАЛТИК БЕВЕРИДЖИЗ ІНВЕСТ АКЦЕБОЛАГ (ШВЕЦІЯ)
зареєстрований номер: 556594-3585,
Швеція, а/с 3040, 16903, Солна

From:   BALTIC BEVERAGES INVEST AKTIEBOLAG (SWEDEN)
registration number: 556594-3585,
Box 3040, Solna, 16903, Sweden

              21 березня 2019 року

             21 March 2019

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

NOTICE

про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства"

of intent to exercise the rights under Article 652 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"

Цим Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція), юридична особа, що зареєстрована за законодавством Швеції, під зареєстрованим номером: 556594-3585, із місцезнаходженням за адресою: Швеція, а/с 3040, 16903, Солна ("ББІ"), повідомляє про таке:

Hereby, Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden), a legal entity organized and existing under the laws of Sweden, with registration number: 556594-3585, with its registered address at: Box 3040, Solna, 16903, Sweden ("BBI"), notifies on the following:

ББІ, станом на дату цього повідомлення та станом на 04 червня 2017 року, дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" № 1983-VIII від 23 березня 2017 року ("Закон про корпоративне управління"), є прямим власником домінуючого контрольного пакету простих акцій Приватного акціонерного товариства "Карлсберг Україна", ідентифікаційний код: 00377511, зареєстроване місцезнаходження за адресою: Україна, 69076, місто Запоріжжя, вулиця Василя Стуса, буд. 6 ("Товариство"), у кількості 1 009 849 964 (один мільярд дев'ять мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) прості акції, з номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна та загальною номінальною вартістю 1 009 849 964 гривень, що становить 98,769313% від загальної кількості акцій Товариства.

BBI, as of the date of this notice and as of 04 June 2017, the date, when Law of Ukraine "On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Improvement of Corporate Governance in Joint-Stock Companies" No. 1983-VIII dated 23 March 2017 ("Corporate Governance Law") became effective, directly owns dominant controlling stake of ordinary shares of Private Joint-Stock Company "Carlsberg Ukraine", identification code: 00377511, registered address at: 6 Vasylia Stusa Street, Zaporizhzhia, 69076, Ukraine ("Company"), amounting to 1,009,849,964 (one billion nine million eight hundred forty-nine thousand nine hundred sixty-four) ordinary shares with a nominal value of UAH 1 each and the total nominal value of UAH 1,009,849,964 amounting to 98,769313% of total amount of the Company's shares.

ББІ, як власник домінуючого контрольного пакету простих акцій Товариства, в порядку передбаченому пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про корпоративне управління, має намір скористатись правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року ("Закон про АТ"), щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами Товариства на його вимогу.

BBI, as owner of dominant controlling stake of the Company's ordinary shares, in accordance with procedure outlined by paragraph 2 section II of the "Final and Transitional Provisions" of the Corporate Governance Law, intends to exercise the rights under Article 652 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 514-VI dated 17 September 2008 ("JSC Law"), with respect to mandatory sale of ordinary shares by the Company's shareholders on its request.

На дату цього повідомлення афілійованим особам ББІ акції Товариства не належать.

As of the date of this notice BBI's affiliated persons do not own any shares of the Company.

Відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про корпоративне управління ціною обов’язкового продажу акцій Товариства, акції якого не включено до біржового реєстру, є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством цього повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону про АТ.

In accordance with paragraph 2 section II of the "Final and Transitional Provisions" of the Corporate Governance Law the price of the mandatory sale of the Company’s shares, not currently listed on any stock exchange, should be the shares market value evaluated by appraiser in accordance with legislation on appraisal of property, property rights and professional appraisal activity as of the date of receipt by the Company of this notice of intent to exercise the rights under Article 652 of the JSC Law.

Товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання цього повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій Товариства та повідомити її ББІ.

Not later than within 25 business days following receipt of this notice the Company should approve the Company's shares market value and notify it to BBI.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання від Товариства повідомлення про затверджену ціну обов’язкового продажу акцій, Товариству може бути надіслано публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статті 652 Закону про АТ.

Within 10 business days upon the receipt of the notice on approved price of mandatory sale of shares, the Company may be sent a public irrevocable request in accordance with provisions of Article 652 of the JSC Law.

Від імені Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція):

On behalf of Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden):

Андреас Бернхард Кірк / Andreas Bernhard Kirk

Директор / Director

Теодорос Акіскалос / Theodoros Akiskalos

Керуючий директор / Managing Director

 

Додаток 1

до Повідомлення про намір Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція) скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону про АТ від

21 березня 2019 року

Annex 1

To the Notice of intent to exercise the rights under Article 652 of the JSC Law by Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden) dated

21 March 2019

Структура власності Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція), юридичної особи, прямого власника домінуючого контрольного пакету простих акцій Приватного акціонерного товариства "Карлсберг Україна" станом на

21 березня 2019 року

Ownership structure of Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden), a legal entity, direct owner of dominant controlling stake of ordinary shares of Private Joint-Stock Company "Carlsberg Ukraine" as of

21 March 2019

№ з/п / No.

Повне найменування юридичної особи / Full name of legal entity

Тип особи / Type of legal entity

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій / Type of participation in the acquisition of a controlling stake of shares

Участь особи в товаристві / Participation in the company, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) / UBO of the legal entity

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства / number of shares which belonged to the third persons before acquisition of a controlling stake of shares by the legal entity

пряма / direct

опосередкована / indirect

сукупна / general

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція), юридична особа, що зареєстрована за законодавством Швеції, під зареєстрованим номером: 556594-3585, із місцезнаходженням за адресою: Швеція, а/с 3040, 16903, Солна /

Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden), a legal entity organized and existing under the laws of Sweden, with registration number: 556594-3585, with its registered address at: Box 3040, Solna, 16903, Sweden

ЮО/ Legal entity

1

98,769313%

--

98,769313%

Відсутній / Absent

--

          

 

Від імені Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція) / On behalf of Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden):

Андреас Бернхард Кірк / Andreas Bernhard Kirk

Директор / Director

Теодорос Акіскалос / Theodoros Akiskalos

Керуючий директор / Managing Director

 

Згідно зазначеного повідомлення Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція) набуло право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства до дати набрання чинності Закону, діяло самостійно (без третіх осіб) і є прямим власником (без афілійованих осіб) зазначеного пакету акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА". З дати набуття Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства жодних змін не було.

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", 26.03.2019 розміщено Товариством у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства: https://carlsbergukraine.com/