Електронний цифровий підпис
Мардила Мачей Єжи
25.03.2019 17:40:15
ПАТ "ВТКФ "Ласощі"
25.03.2019 17:41:53

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «Виробничо-торгова кондитерська фірма «ЛАСОЩІ»

 (місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського,12А  код ЄДРПОУ 00382102,

далі - Товариство)

повідомляє про проведення  річних Загальних зборів Товариства (далі - «Загальні збори»),

25 квітня 2019 року  об 11.00 год.  за адресою: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,7 (готель Станіславів, конференц-зал.)    

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться 25 квітня 2019р. о 09-45 год. та закінчиться о 10-30 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 19 квітня 2019 року. Загальна кількість акцій Товариства складає 1 629 105 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на  дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 1 621 694 шт. - 99,5%.

   Перелік питань, включених до проекту порядку  денного Загальних зборів (проект порядку денного).

1. Про  обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів

2. Про обрання  лічильної комісії Загальних зборів Товариства .

3. Про затвердження звіту Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік.

4. Про затвердження звіту  та висновків  Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

5. Про затвердження звіту  Наглядової ради за 2017 рік.

6. Про затвердження річного звіту  Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017рік.

8. Про затвердження звіту Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018рік.

9. Про затвердження звіту  та висновків  Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.

10. Про затвердження звіту  Наглядової ради за 2018 рік.

11. Про затвердження річного звіту  Товариства за 2018 рік.

12. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018рік.

13. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

14. Про затвердження   внутрішніх  документів Товариства в новій редакції.

15. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Про переобрання членів Ревізійної комісії товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2018р.

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2018р.

Попередній, 2017р.

Попередній, 2016р.

Усього активів  

26222

27768

29312

Основні засоби  

8117

9121

6817

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

-

Запаси 

7353

6636

7031

Сумарна дебіторська заборгованість  

7752

6433

10274

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2404

5182

4860

Нерозподілений прибуток 

(850)

344

2750

Власний капітал 

861

2055

4461

Статутний капітал 

1711

1711

1711

Довгострокові зобов'язання 

-

-

 

Поточні зобов'язання 

25336

25583

24710

Чистий прибуток (збиток) 

(1194)

(2406)

3962

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1629105

1629105

1629105

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

51

59

70

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого річними Загальними зборами Товариства від 27.04.2017р.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:http://www.lasoschi.if.ua

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України ″Про акціонерні товариства″, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, буд. 12-А), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення (м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7 (готель Станіславів, конференц - зал).Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління Мачей Мардила.   З питань щодо проведення Загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (0342) 54 62 10 у робочі дні з 08-00 год. до 17-00 год.

                                                                                                                                                         Правління ПАТ «ВТКФ «Ласощі»

 

Перелік питань разом  з проектом  рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1.З першого питання проекту порядку денного  - « Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів»:

Обрати Головою зборів представника ДУ ТОВ «ФК «ДЕКРА» –Кабюка Юрія Васильовича

Обрати Секретарем  зборів Маланюк Віру Миколаївну

2. З другого питання проекту  порядку денного – «Обрання  лічильної комісії Загальних зборів Товариства»:

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства» в складі 3 осіб:  Редько Оксана Остапівна –голова лічильної комісії, Григораш Наталя Мар’янівна та Маланюк Віра Миколаївна - члени лічильної комісії;

3.З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження Звіту Голови Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік.»:

«Затвердити звіт Голови Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік»(додається).»

4.З четвертого питання проекту порядку денного- «Про затвердження звіту висновків  Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік:

«Затвердити звіт та висновки  Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік»(додаються).».

5.З п’ятого питання проекту порядку денного- « Про затвердження Звіту Наглядової ради за 2017 рік.»:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік(додається).».

6.З шостого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік(додається).».

7.З сьомого питання проекту порядку денного - «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»:

«Отримані збитки в 2017 році згідно балансу Товариства  покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів».

8.З восьмого питання проекту порядку денного - «Про затвердження Звіту Голови Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018рік.»:

«Затвердити звіт Голови Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018рік»(додається).»

9. З дев’ятого питання проекту порядку денного - «Про затвердження звіту висновків  Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік:

«Затвердити звіт та висновки  Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік»(додаються).».

10.З десятого  питання  проекту порядку денного - « Про затвердження Звіту Наглядової ради за 2018 рік.»:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік(додається).».

11.З одинадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік(додається).».

12.З дванадцятого питання  проекту порядку денного - «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.»:

«Отримані збитки в 2018 році згідно балансу Товариства  покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів».

13.З тринадцятого питання проекту порядку денного - «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції:

«1)Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2)Уповноважити Голову правління Товариства підписати  від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3)Доручити Голові правління Товариства провести державну реєстрацію нової редакції Товариства.»

14. З чотирнадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження внутрішніх документів Товариства в новій редакції»:

«Затвердити внутрішні документи Товариства в новій редакції (додається).».

15. З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного – «Про переобрання членів Наглядової ради Товариства»:

Переобрання Членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

16. З шістнадцятого питання проекту порядку денного – «Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства»:

Переобрання Членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

 

Наглядова рада «ПАТ «ВТКФ «Ласощі»»