Електронний цифровий підпис
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
22.03.2021 11:51:01
КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
22.03.2021 11:50:01

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Місцезнаходження: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00165712

(надалі – «Товариство» або АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

 

повідомляє про дистанційне проведення 08 квітня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

Назва питання

Проект рішення

1.

Надання Товариством поруки та укладення інших значних правочинів у зв’язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.

 1. 1.Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання Товариством поруки та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов’язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508 (надалі – «Емітент»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, та/або DTEK TRADING SA, юридичною особою, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207, та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV») та/або (в) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Гаранти») (надалі DEBV, Емітент, Поручителі, Гаранти разом - «Група DEBV»), за:
 2. 1.1.борговими цінними паперами (облігаціями) (надалі – «Нові Облігації»), які будуть  випущені та   розміщені Емітентом  на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1,7 млрд.  доларів США,  зі ставкою купону, що не перевищує 7,5% річних, відповідно до договору обслуговування випуску (Indenture) між, із-поміж інших, Товариством та/або довірчим управителем (trustee) та/або будь-якими іншими компаніями, які входять до Групи DEBV (надалі – «Договір обслуговування випуску»); та/або
 3. 1.2.за поруками, що надані та/або можуть бути надані іншими Поручителями  (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або
 4. 1.3.за гарантіями, що надані та/або можуть бути надані Гарантами (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або
 5. 1.4.всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися з умовами випуску та розміщення  згідно або у зв'язку з Новими Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, рефінансування та/або часткове/повне погашення та/або перевипуск та/або зміни умов випуску таких Нових Облігацій.
 6. 2.Надати згоду на:
 1. 2.1.укладання та підписання Товариством в якості поручителя договору поруки (Deed of Surety/ Surety Agreement/ Suretyship Agreement/ Suretyship)  з, із-поміж інших, довірчим управителем (trustee) та/або будь-якими компаніями, які входять до Групи DEBV (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 1.1 цього рішення;

1. 2.2.з урахуванням зазначеного у підпункті 1.2.1 рішення – здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

1.3.Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі, без обмежень, Договір обслуговування випуску та договір про зобов'язання (Deed of Undertaking), договір про запевнення, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity agreement)),  що мають бути вчинені відповідно до умов випуску та розміщення Нових Облігацій щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов’язання Товариства, згідно з або у зв’язку із випуском та розміщенням Нових Облігацій та обміном / рефінансуванням / погашенням / перевипуском та/або змінами умов випуску Нових Облігацій, шляхом вчинення / укладання / підписання / надання / видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів, свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів,  в тому числі, але не виключно,  у зв’язку з укладанням Договору поруки та пов’язаних з ними документів, у яких можуть міститися такі зобов’язання (надалі – «Транзакційні документи»).

 1. 4.Прийняти рішення про видачу Товариством довіреностей, необхідних для вчинення, укладання, видання, надання, випуску та/або підписання Товариством Договору поруки, Транзакційних документів, а також всіх інших свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Нових Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Нових Облігацій та/або у зв'язку з Договором поруки та/або Транзакційними документами, та уповноважити Виконавчий орган Товариства або особу, що тимчасово виконує його обов’язки, на визначення форми та змісту таких довіреностей та здійснення усіх дій, необхідних для їх підписання та видачі.
 2. 5.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до рішень, що зазначені у пунктах 1.2 – 1.3, здійснюється на наступних умовах:
 3. 5.1.Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов’язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів; 1.5.2.укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода / погодження / затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.
  1. 6.З урахуванням рішення, що зазначене у пункті 1.5, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов’язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі будь-якої такої довіреності Загальними зборами та/або Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поруки, Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Нових Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Нових Облігацій та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами.

2.

Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 1. 1.Надати згоду на вчинення Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що тимчасово виконує його обов’язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договору поруки та інших Транзакційних документів, окрім умов Нових Облігацій, яких стосуються такі договори та документи і які зазначені у пункті 1.1.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 08 квітня 2021 року, складається станом на 24 годину 02 квітня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 08 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства – 11 березня 2021 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – «Порядок»). 

Позачергові Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства (http://www.shaht.kharkov.ua/files/index_1.html) в розділі «Інформація для акціонерів» (http://www.shaht.kharkov.ua/files/forShareholder.html) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах, скликаних на 08 квітня 2021 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім’я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства – Г.Г. Висоцький контактний номер: +38 (057) 733-18-25.

Товариство до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів зобов’язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: visotskij.gennadij@corum.com.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів» (http://www.shaht.kharkov.ua/files/forShareholder.html). Дата розміщення бюлетенів для голосування – 02 квітня 2021 року.

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00  год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):

 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 335 332 950 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 327 451 786 шт.

Наглядова рада АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"