Електронний цифровий підпис
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
16.07.2020 13:25:35
Яцюк Олександр Миколайович
16.07.2020 13:24:30

До уваги акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

 

 

         Наглядова рада  АТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення  річних  Загальних зборів акціонерів Товариства     17  серпня  2020 року         Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства  на підставі Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі –Тимчасовий порядок), а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами).

 

        17 серпня 2020 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат»  (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

      

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі - Загальні збори):

 

Питання відповідно до проекту порядку денного

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2019 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік затвердити. Роботу  Виконавчої дирекції визнати задовільною.    

2

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019  рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2019 рік  затвердити.    Роботу Наглядової ради визнати задовільною.  

3

Затвердження Звіту та висновків  Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Звіт  Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік  затвердити.    Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

4

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Річний звіт та баланс Товариства за 2019р. затвердити.

 

5

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

 

Розподіл прибутку за 2019р. затвердити.  Відрахувати до резервного фонду Товариства    2 420 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.  Прибуток  Товариства  реінвестувати в розвиток  підприємства.

6

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства  задовільною.

 

7

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання  аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання   аудитора Товариства -  Товариство з обмеженою відповідальністю  «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485  для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

8

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені  Протоколами Наглядової ради за період з 16.04.2019р. до 16.08.2020р.  та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

9

Про попереднє  надання згоди на вчинення    значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів),  вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р., предметом яких може бути: 

продаж лікарських засобів, дієтичних добавок,   з граничною сукупною вартістю не більше  4,6 млрд. гривень.

10

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

 

У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Кодексу з процедур банкрутства внести  зміни до Статуту Товариства, викласти  Статут  в новій редакції та затвердити Статут  в новій редакції.  Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції.  Зобов’язати Виконавчу дирекцію Товариства  забезпечити реєстрацію  Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

11

Про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій

  1. Прийняти рішення про продаж викуплених Товариствам власних простих іменних акцій у кількості 81 670 (вісімдесят одна тисяча шістсот сімдесят) штук.

2.  Передати Наглядовій раді Товариства повноваження з вирішення  питань, пов’язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу простих іменних акцій.

3.  Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства укласти відповідний договір/договори щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених Наглядовою радою Товариства.

 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів,  інформація  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах  розміщені на власному  веб-сайті www.kievmedpreparat.com.

 

            07 серпня 2020 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.kievmedpreparat.com  в розділі «Акціонерам - Повідомлення про проведення загальних зборів».

 

11 серпня 2020 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

   

    Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Київмедпрепарат»» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Київмедпрепарат» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@kievmedpreparat.com .

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти   office@kievmedpreparat.com.  У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@kievmedpreparat.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство  може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Член Виконавчої дирекції Товариства Стецюк Оксана Анатоліївна  (контактний телефон: (044) 490-75-05) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів,  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти

 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах  Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

 Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного  представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином  засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «Київмедпрепарат» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

   

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному  web-сайті  www.kievmedpreparat.com  протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

 

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Київмедпрепарат"  (тис.грн.)

Найменування показника 

період 

 

звітний, 2019р. 

попередній, 2018р. 

Усього активів  

1 594 124

1 517 607

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

262 597

212 775

Запаси 

466 677

554 043

Сумарна дебіторська заборгованість  

515 164

421 171

Гроші та їх еквіваленти 

1 662

45 723

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

336 261

290 413

Власний капітал 

662 450

615 927

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

290 100

290 100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

49 626

1 281

Поточні зобов'язання і забезпечення

882 048

900 399

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

48 268

38 330

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

11 557 332

11 587 291

Чистий прибуток (збиток)  одну просту акцію (грн.)

4,18

3,31

 

Наглядова рада  АТ «Київмедпрепарат».