Електронний цифровий підпис
АТ "Оператор газорозподільної системи "ЗАКАРПАТГАЗ"
23.03.2021 17:54:29
Шатило Віталій Марцінович
23.03.2021 17:53:41

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

 

Наглядова рада Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЗАКАРПАТГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 88015, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Погорєлова, буд. 2, повідомляє про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), скликаних на 09 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань за №№ 12-14 та проектів рішень із цих питань.

Акціонер Товариства, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, подав пропозицію про включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нових питань та проектів рішень із цих питань.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства з урахуванням пропозиції акціонера.

 

Порядок денний Загальних зборів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства:

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
 7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.
 8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

 

Акціонер Товариства, який подав пропозицію про включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нових питань, також надав проекти рішень із зазначених питань та проекти документів, які пропонуються для розгляду та затвердження Загальними зборами Товариства.

 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: 88015, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул.Погорєлова, 2, у робочі дні та у робочий час (з 08:00 до 17:00, перерва на обід з 12:00 до 13:00); у день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із документами є Голова правління Товариства. Контактна особа – Пшевлоцький Йосип Дмитрович.  Довідки за телефоном (0312)  61-94-27.

 

Питання порядку денного Загальних зборів Товариства та проекти рішень із цих питань, включаються до порядку денного Загальних зборів Товариства на підставі пропозиції акціонера Товариства, та наведені нижче у цьому повідомленні.

 

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів Товариства розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  https://zk.dsoua.com/ua/.

 

 

Наглядова рада

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 

 

 

 

Питання порядку денного Загальних зборів Товариства та проекти рішень, що включаються на підставі пропозиції акціонера Товариства:

 

Питання порядку денного:

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення  цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання порядку денного:

14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою)  Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати  від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.