Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
05.06.2020 11:21:06
КРАВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
05.06.2020 11:20:39

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» будуть проведені дистанційно 07 липня 2020 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 01.07.2020.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 

 1. Про  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 6. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.
 7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 8. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.
 9. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.
 10. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додаються.

 

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2020.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 30.06.2020 за посиланням: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2020.

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право:

 

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти gms@ukrgasbank.com. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є. Контактний номер телефону: (044) 590-49-22.

 

 

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймаються виключно до 18 години 07.07.2020.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: станом на 24 годину 01.07.2020.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АБ «УКРГАЗБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АБ «УКРГАЗБАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

 

На виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, наводимо інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»[1]:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

Звітний

Попередній

Усього активів

119 137 243

82 224 995

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 433 633

1 710 795

Запаси

759 339

824 299

Сумарна дебіторська заборгованість

445 769

533 542

Гроші та їх еквіваленти 

46 412 441

14 035 435

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4 928 701)

(6 248 421)

Власний капітал 

8 254 484

5 756 015

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

13 837 000

13 837 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 272 313

3 077 200

Поточні зобов'язання і забезпечення

108 610 446

73 391 780

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 288 996

768 698

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13 318 083 617

13 318 083 617

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,09

0,06

 
 

[1] Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (абзац другий пункту 2 розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826)

 

Додаток до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

 

Проекти рішень з питань порядку денного

річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,

скликаних на 07.07.2020

 

Питання 1.

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

 

Питання 2.

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:
 • Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 • Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік.
 • Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 1. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

 

Питання 3.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Питання 4.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Питання 5.

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається.

 

Питання 6.

Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:

1.1. 10% суми прибутку, що складає 128 899 549,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».

1.2. Залишок суми прибутку у сумі ­1 160 095 945,27 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

 

Питання 7.

Про затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

 

Питання 8.

Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, що додається.

 

Питання 9.

Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки згідно з додатком. 

 

Питання 10.

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

  

Питання 11.

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.   

 

Питання 12.

Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.   

 

Питання 13.

Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.   

 

Питання 14.

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.