Електронний цифровий підпис
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
21.03.2019 14:18:11
КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
21.03.2019 14:17:22

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Місцезнаходження: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00165712
(надалі – «Товариство» або АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

повідомляє про те, що 26 квітня 2019 року об 11 год. 15 хв. за адресою: 61001, Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, буд. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала).

відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства

(далі – Загальні збори Товариства або річні Загальні збори Товариства).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до ):

п/п

Найменування питання

Проект рішення

1.

Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

 1. 1.Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі

Голова Лічильної комісії:

 • Палеха Юлія Володимирівна

Члени Лічильної комісії:

 • Румянцева Валентина Анатоліївна;
 • Кугаєнко Олексій Сергійович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

2.

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

 1. 1.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).
 2. 2.Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.

3.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

 1. 1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).
 2. 2.Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

4.

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 1. 1.Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).

5.

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

 1. 1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
 2. 2.Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.

6.

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 1. 1.Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
 2. 2.Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.
 3. 3.Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

1)правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

7.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1)надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ? або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2)отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ? або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 та 7.2 цього протоколу.

7.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 7.1 та 7.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

 

Перелік акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 26 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2019 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 26 квітня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 61001, Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, б. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала).

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 61001, Україна, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд. 4/6, кімната 37, 38 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв., а також у день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства – Г.Г. Висоцький

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 61001, Україна, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд. 4/6, кімната 37, 38 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. із письмовою заявою на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення скликаних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, перед початком їх роботи, в місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 335 332 950 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 327 640 855 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.shaht.kharkov.ua

За інформацією звертатися за телефоном: (057) 733-18-25, (057) 733-30-58.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»,                                                                              (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

2018 рік

2017 рік

Усього активів, тис. грн.

1 410 920

1 530 073

Основні засоби (за залишковою вартістю), тис. грн.

192 830

207 143

Запаси, тис. грн.

285 936

230 079

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

897 705

1 071 316

Гроші та їх еквіваленти, тис. грн.

7 058

307

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

605 037

578 724

Власний капітал, тис. грн.

672 292

739 312

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал, тис. грн.

3 353

3 353

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, тис. грн.

24 027

24 297

Поточні зобов'язання і забезпечення, тис. грн.

713 692

765 555

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), тис. грн.

36 537

-62 460

Середньорічна кількість акцій (шт.)

335 332 950

335 332 950

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,10896

-0,18626

 

Наглядова рада АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»