Дата розміщення:05.03.2018 09:30:06
Дата проведення загальних зборів:11.04.2018
Термінове повідомлення:Так
Назва повідомлення:Повідомлення про про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Миргородський завод мінеральних вод"
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство "Миргородський завод мінеральних вод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00382651
Місцезнаходження емітента:Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1
Регіон емітента:5310900000
Номер телефону керівника емітента:(05355) 4-36-74
Електронна поштова адреса:

Приватне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод»

(Код за ЄДРПОУ 00382651)

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:Приватне акціонерне товариство “Миргородський завод мінеральних вод”, код ЄДРПОУ 00382651, адреса місцезнаходження: Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, буд. 1 (надалі – Товариство) повідомляє, що

11. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних акціонерів:11 квітня 2018 року о 10-00 год. за адресою: Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, буд. 1, поверх 2, кім. 204, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:Час початку: 11.04.2018 року о 08:45 год. за місцем проведення зборів.Час закінчення: 11.04.2018 року о 09:45 год. за місцем проведення зборів.
 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 04 квітня 2018 року.
 1. Перелік питань, включених до порядку денного:
 1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
 2. Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів.
 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та затвердження порядку голосування на загальних зборах.
 4. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства .
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
 8. Затвердження фінансового річного звіту Товариства за 2017 рік.
 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 10. Про затвердження списання основних засобів Товариства.
 11. Про попереднє надання згоди на укладення договорів поставки товарно-матеріальних цінностей (вчинення значних правочинів).
 12. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:Акціонери, за їх письмовим запитом, особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) з питань та рішень порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у робочі дні. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сіряк Олександр Олегович, тел. (05355) 4-36-74.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http://www.mzmv.com.ua/ .

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

298493

274414

Основні засоби (за залишковою вартістю)

132093

152114

Запаси

29863

27167

Сумарна дебіторська заборгованість

121857

80887

Гроші та їх еквіваленти

1529

663

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

189764

224442

Власний капітал

218128

252806

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

21474

21474

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язанняі забезпечення

74641

16576

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

15322

22339

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2045145

2045145

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

7,49

10,92

 1. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в номері 46 (2799) від 06 березня 2018 року Бюлетень «Відомості НКЦПФР»
 2. Генеральний директор ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» Кряжев Костянтин Юрійович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.