Дата розміщення:20.04.2018 18:04:25
Дата проведення загальних зборів:21.05.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖКОКС"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191224
Місцезнаходження емітента:69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4
Регіон емітента:2310136600
Номер телефону керівника емітента:(061) 283-92-10
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС»

(далі – Товариство)

ідентифікаційний код 00191224, місцезнаходження: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 21 травня 2018 року о 13.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 69600, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, заводоуправління Товариства, актовий зал №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 21 травня 2018 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 21 травня 2018 року о 12.00 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69600, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, фойє першого поверху заводоуправління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «15» травня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів –119325280штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів –119325280штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
  6. Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
  7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, кімната 1, відділ кадрів, з понеділка по п'ятницю - з 8:30 год. до 12:30 год. та з 13:15 год. до 17:15 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Литовка Віталій Анатолійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування акціонера), який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі у голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком свої представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (061) 283-91-35.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.zaporozhcoke.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

2017 рік

Попередній

2016 рік

Усього активів

8245623

3829733

Основні засоби (за залишковою вартістю)

799195

1017869

Запаси

484777

216319

Сумарна дебіторська заборгованість

6039692

2425746

Гроші та їх еквіваленти

9019

35748

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2356900

1320994

Власний капітал

2686070

1680558

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1193

1193

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

219912

183313

Поточні зобов'язання і забезпечення

5339641

1965862

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1058783

364317

Середньорічна кількість акцій (шт.)

119325280

119325280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

8,87308

3,05314

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.04.2018 р., №76, газета «Відомості НКЦПФР».