Електронний цифровий підпис
Кухтій Вадим Юрійович
15.03.2019 10:20:10
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
15.03.2019 10:20:32

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Місцезнаходження: 49107, Україна, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

ідентифікаційний код юридичної особи 23359034

(далі також «Товариство» або АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»)

повідомляє про те, що 19 квітня 2019 рокуоб 11 год. 00 хв. за адресою:

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.

Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Кугаєнко Олексій Сергійович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

2.

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.

3.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

4.

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).

5.

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.

6.

Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

6.3. Відповідно до рішень прийнятих у п. п. 6.1 – 6.2, раніше укладені договори з членами Наглядової ради Товариства вважати такими, що розірвані.

7.

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством, протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства, значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.

8.

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

  1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ? або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
  2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ? або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
  3. отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ? або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
  4. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 19 квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Кухтій В.Ю., тел. (056) 373-52-46, (044) 455-71-94.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім’я Генерального директора Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 991 617 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5 962 445 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.doe.com.ua.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 373-52-46, (044) 455-71-94.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2018 рік

попередній

2017 рік

Усього активів

7496863

7269961

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4671202

4897484

Запаси

40658

64675

Сумарна дебіторська заборгованість

1065282

1365055

Гроші та їх еквіваленти

562319

409835

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1637760

1499604

Власний капітал

3636826

3944071

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

59916

59916

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

98328

142831

Поточні зобов'язання і забезпечення

3643109

2919141

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(91619)

34872

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5991617

5991617

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(15,29)

5,82

Наглядова рада АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».