Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
20.03.2020 11:53:49
Кравець Андрій Миколайович
20.03.2020 11:53:23

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» – 24 квітня 2020 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 17.04.2020.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 11:15.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Про  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 8. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.
 9. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 10. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.
 11. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2021 роки.
 12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 15. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 16. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ukrgasbank.com.

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22  (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

Також, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонери вправі вимагати у порядку, встановленому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді та/або письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиції до проекту порядку денного можуть вноситися акціонерами в порядку, передбаченому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а керівникам акціонерів-юридичних осіб –   паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

На виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, наводимо інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

Звітний*

Попередній

Усього активів

119 026 690

82 363 753

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 537 932

1 714 470

Запаси

807 123

826 347

Сумарна дебіторська заборгованість

451 549

533 544

Гроші та їх еквіваленти 

46 412 441

14 035 435

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4 918 397)

(6 251 010)

Власний капітал 

8 281 153

5 756 889

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

13 837 000

13 837 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 328 397

3 077 200

Поточні зобов'язання і забезпечення

108 417 140

73 362 341

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 299 300

766 108

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13 318 083 617

13 318 083 617

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,09

0,06

 

*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу 02X «Дані про обороти та залишки на рахунках» на 01 січня 2020 року

 

 

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

 

Додаток до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Проекти рішень з питань порядку денного

річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,

скликаних на 24.04.2020

Питання 1.

Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 24.04.2020, у кількості 3 (три) особи.
 2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 1. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

Питання 2.

Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

Питання 3.

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

Питання 4.

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:
 1. Взяти до відома звіт (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

Питання 5.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ______________________________.

Питання 6.

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік __________________________________.

Питання 7.

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається.

Питання 8.

Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
  1. 10% суми прибутку, що становить _______________ грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
  2. Залишок суми прибутку у сумі ­_______________грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Питання 9.

Про затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

Питання 10.

Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, що додається.

Питання 11.

Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2021 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2021 роки згідно з додатком. 

Питання 12.

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.  

Питання 13.

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 24.04.2020, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.   

Питання 14.

Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 24.04.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.   

Питання 15.

Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 24.04.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.   

Питання 16.

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.