Дата розміщення:15.06.2018 13:18:37
Дата проведення загальних зборів:17.07.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРСОЦБАНК"
Вид інформації:Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00039019
Місцезнаходження емітента:03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Регіон емітента:8036100000
Номер телефону керівника емітента:(44) 205-45-55
Електронна поштова адреса:

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК», місцезнаходження Україна, 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29.

1 1. Позачергові Загальні Збори Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалі – Збори акціонерів Банку) відбудуться 17 липня 2018 року о 10:45 за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 14, офіс ПАТ «АЛЬФА-БАНК»/ ПАТ «УКРСОЦБАНК», кім. 304.

2. Реєстрація учасників Зборів акціонерів Банку буде здійснюватися за місцем проведення Зборів акціонерів Банку 17 липня 2018 року з 09:30 до 10:15 (за київським часом).

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 11 липня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного з проектами рішень

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 5-ти осіб:

- голова лічильної комісії: Рудєв М.М.

- члени лічильної комісії: Рубанко О.О., Главатських В.В., Бекенштейн Т.І., Король Л.В.

2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку Директора Юридичного Департаменту Банку Бороненко Вікторію Юріївну.

3. Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку.

Проект рішення:

3.1. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку Кирилову Ядвігу Романівну.

4. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку.

Проект рішення:

4.1. Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку.

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.

Проект рішення:

5.1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради Банку»: Шпека Романа Васильовича (Roman Vasylovych Shpek) - Голова Наглядової Ради, Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Ендрю (Andrew Baxter), Мазепи Ігоря Олександровича (Igor Oleksandrovych Mazepa), Галієва Ернеста Едуардовича (Ernest Galiev).

5.2. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування в кількості, визначеній цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів Банку.

6. Затвердження кількісного складу Наглядової Ради Банку.

Проект рішення:

6.1. Затвердити склад Наглядової Ради Банку в кількості - 5 (п'ять) осіб.

7. Обрання членів Наглядової Ради Банку.

Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової Ради Банку обрані: __________

8. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Банку, обраних до складу

Наглядової Ради Банку.

Проект рішення:

8.1. Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради Банку, обраних до складу Наглядової Ради Банку на позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку 17 липня 2018 року, до наступних річних Зборів Акціонерів Банку.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 17 липня 2018 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, к. 205, в робочі дні тижня з 14:00 до 17:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - 17 липня 2018 року - за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Банку не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління Банку або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - провідний спеціаліст Юридичного департаменту Банку Король Л.В. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

https://www.ukrsotsbank.com/info_gensbor.

6. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)):

15.06.2018 р., №113, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».