Електронний цифровий підпис
ПАТ "ВТКФ "Ласощі"
30.03.2020 12:58:08
Мардила Мачей Єжи
30.03.2020 12:57:49

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ»

76010, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12А

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА "ЛАСОЩІ» (надалі Товариство), що відбудуться 30.04.2020 року о 11.00 год. за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7 (готель Станіславів, конференц-зал). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 09.45 до 10.45 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2020р.  

Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).

 1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.

 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів. 

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради та звіт Правління Товариства про роботу у 2017-2019р. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

 1. Про затвердження річних звітів Товариства за 2017, 2018 та 2019 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2017, 2018 та 2019 рр.

 1. Про порядок покриття збитків та розподіл прибутків Товариства за 2017-2019 роки.

Проект рішення: Покрити збитки Товариства за підсумками діяльності 2017-2019 за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів та за рахунок власного капіталу.

 1. Про затвердження рішень Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 14.04.2019р. по 29.04.2020р.

 1. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв’язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ».

 1. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту.

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

 1. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради, у зв’язку із закінченням строку дії їх повноважень та внесенням змін до статуту. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Опферкух Лаура, Опферкух Ніколь, Малек Евгеніуш, Латала Вієслав, Орловський Даріуш.

 1. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку дії їх повноважень та внесенням змін до статуту. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки: Томаш Трела, Магдалена Конік, Войцех Вінкель.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 50 млн.грн. за умови їх погодження Наглядовою Радою.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.lasoschi.if.ua . З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Голови Правління, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Мачей Мардила Єжи. Тел.для довідок: (0342) 546210.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати їх проведення. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 1 629 105 шт., кількість голосуючих акцій - 1 621 694 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2019

2018

2017

2016

Усього активів  

22247

26222

27768

29312

Основні засоби (залишкова вартість)

6986

8117

9121

6817

Запаси 

6469

7353

6636

7031

Сумарна дебіторська заборгованість

6064

7752

6433

10274

Грошові кошти та їх еквіваленти

1263

2404

5182

4860

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2829)

(850)

344

2750

Власний капітал

(1118)

861

2055

4461

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1711

1711

1711

1711

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

23365

25336

25583

24710

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1979)

(1194)

(2406)

3962

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1629105

1629105

1629105

1629105

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)

(1,21)

(0,73)

(1,48)

2,27