Електронний цифровий підпис
Марченко Валентина Борисівна
23.03.2021 11:35:45
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
23.03.2021 11:35:14

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

( код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А )

повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться
26 квітня 2021 року об 11:00 годині за адресою:

м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися  26 квітня 2021 року з 9:00 до 10:50 години за місцем їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 20 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

 

Перелік питань проекту порядку денного річних Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

 

Перше питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

перший проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

- Тишакіна Тетяна Вадимівна;

- Цоновська Олена Миколаївна;

- Христофорова Ганна Миколаївна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

другий проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

- Бабіна Тетяна Михайлівна;

- Латохіна Катерина Анатоліївна;

- Тишакіна Тетяна Вадимівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

третій проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

- Мілевська Наталія Ігорівна;

- Скутельник Денис Вячеславович;

- Шевченко Тетяна Вікторівна; 

- Федорець Дмитро Дмитрович.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

Друге питання проекту порядку денного:

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів ПАТ «Донбасенерго».

 

проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Затвердити запропонований порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства.

 

Третє питання проекту порядку денного:

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

перший проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити висновки (звіт) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

 

другий проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Взяти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

 

третій проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Взяти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

3.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

 

Четверте питання проекту порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

 

перший проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Взяти до відома звіт Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

4.2. Взяти до відома висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

П’яте питання проекту порядку денного:

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

перший проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

5.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Шосте питання проекту порядку денного:

6. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

перший проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Сьоме питання проекту порядку денного:

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

перший проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Восьме питання проекту порядку денного:

8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 

 

перший проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 29 090 243 грн., отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва –  70%;

- на виплату дивідендів - 30%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 8 727 072,90 грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2020 році.

 

другий проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 29 090 243 грн., отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва – 50%;

- на виплату дивідендів - 50%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 14 545 121,50 грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2020 році.

 

Дев’яте питання проекту порядку денного:

9. Про порядок  виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

 

проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2020 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.

9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням  норм діючого законодавства.

 

Десяте питання проекту порядку денного:

10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

перший проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Одинадцяте питання проекту порядку денного:

11. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго».

 

проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», затвердженого рішенням Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2019 (протокол №32).

11.2. Вирішення питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» передати Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго».    

 

Дванадцяте питання проекту порядку денного:

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України.

 

проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати в новій редакції Статут ПАТ «Донбасенерго», що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

12.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ «Донбасенерго».

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, яка передбачена ч.4 ст.35 Закону України
«Про акціонерні товариства», розміщені на веб-сайті ПАТ «Донбасенерго» – www.de.com.ua у розділі «акціонерам».

На дату складення переліку акціонерів ПАТ «Донбасенерго», яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, що відбудуться
26 квітня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 23 644 301 шт., у. т.ч. голосуючих акцій – 23 345 979 шт.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший документ, який посвідчує його право на участь у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й поверх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:50, телефони для довідок: (044) 290-97-17; (050) 323-92-98.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління - директор з економіки, фінансів та корпоративного управління
Марченко В. Б.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради-незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 1 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абз. 1 ч. 2 або ч. 3 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних підстав:

- з підстав, передбачених абз. 2 та/або абз. 3 ч. 6 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

- з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший документ, який посвідчує його право на участь у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПАТ «Донбасенерго» (тис. грн.)

Найменування показнику

Період

Звітний

2020 рік

Попередній

2019 рік

Усього активів

5 118 088

4 981 227

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 003 670

960 236

Запаси

424 956

596 037

Сумарна дебіторська заборгованість

906 067

614 155

Грошові кошти та їх еквіваленти

20 647

21 105

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-397 876

-421 569

Власний капітал

392 248

338 768

Зареєстрований статутний капітал

236 443

236 443

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

524 493

558 420

Поточні зобов’язання і забезпечення

4 201 347

4 084 039

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

29 090

-68 997

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23 287 597

23 188 605

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.)

1,24916

-2,97547

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»