Електронний цифровий підпис
Бондаренко Едуард Миколайович
20.03.2019 10:07:59
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
20.03.2019 10:08:31

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582,  місцезнаходження: 03150, м. Київ,  вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться
24 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславинська,
буд. 34 «А», кім.315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 24 квітня 2018р. з 8:30 до 09:50 години за місцем проведення річних Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 18 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

 

Перелік питань проекту порядку денного річних Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

 

Перше питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії:

- Скутельник Денис Вячеславович;

члени комісії: 

- Кришталь Олександр Володимирович;

- Мілевська Наталія Ігорівна;

- Шевченко Тетяна Вікторівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

 

Друге питання проекту порядку денного:

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних зборів Товариства.

проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;

- відповіді на запитання – до 7 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин;

- виступи акціонерів – до 10 хвилин.  

         Пропозиції і запитання подаються письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

        Заяви на виступ з питань порядку денного акціонерами та/або їх представниками подаються письмово Голові загальних зборів через секретаря. Заява на виступ фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані заяви на виступ не розглядаються.  Після виступу з питання порядку денного акціонер та/або його представник зобов’язаний підписаний текст свого виступу надати секретарю Загальних зборів.

             Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

             Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія  збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

            Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голосування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення. 

            Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

          Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

-   він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

-  він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

            Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

            Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

            Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:

- повне найменування  Товариства;

- дату і час початку проведення загальних зборів;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

            Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».

            При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та  оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

             Рішення щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного приймається за умови, що за нього віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

            Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

            Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

            Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується технічними засобами.

 

Третє питання проекту порядку денного:

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

перший проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 

другий проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту.

3.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 

третій проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 

Четверте питання проекту порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

перший проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

 

другий проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: 

4.1. Взяти до відома звіт Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

4.2. Взяти до відома висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

 

П’яте питання проекту порядку денного:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.  

перший проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради  ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

 

другий проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

5.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради  ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

 

Шосте питання проекту порядку денного:

6. Розгляд звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

перший проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік. 

 

другий проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік. 

 

Сьоме питання проекту порядку денного:

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

перший проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

 

другий проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік.

 

Восьме питання проекту порядку денного:

8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 

перший проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 104 110 557 грн., отриманий за підсумками роботи у 2018 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва –  70%;

- на виплату дивідендів - 30%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі  31 233 167,10 грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році.

 

другий  проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі  104 110 557 грн., отриманий за підсумками роботи у 2018 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва – 50%;

- на виплату дивідендів - 50%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі  52 055 278,50 грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році.

 

третій  проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 104 110 557 грн., отриманий за підсумками роботи у 2018 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва – 25%;

- на виплату дивідендів-75%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі  78 082 917,75 грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році.

 

четвертий проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 104 110 557 грн., отриманий за підсумками роботи у 2018 році, наступним чином:

- на виплату дивідендів у розмірі, затвердженого Кабінетом Міністрів України,  базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово – господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;  

- до фонду розвитку виробництва – залишок суми.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у розмірі, затвердженого Кабінетом Міністрів України, базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово – господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

 

Дев’яте питання проекту порядку денного:

9. Про порядок  виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2018 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.

9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням  норм діючого законодавства.

 

Десяте питання проекту порядку денного:

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2019 рік.

 

Одинадцяте питання проекту порядку денного:

11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради
ПАТ «Донбасенерго».

 

проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

 

 

Дванадцяте питання проекту порядку денного:

12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

перший проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

 

другий проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

 

Тринадцяте питання проекту порядку денного:

13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до вимог законодавства України.

проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати  в новій редакції  Статут Товариства, що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

13.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

 

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях.

проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх в нових редакціях, а саме:

- Положення про Загальні збори ПАТ «Донбасенерго»;

- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго»;

- Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго»;

- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Донбасенерго».

14.2. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства, які затверджені цими Загальними зборами.

 

П’ятнадцяте питання проекту порядку денного:

15.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.

 

Шістнадцяте питання проекту порядку денного:

16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».  

з цього питання проекту порядку денного проект рішення не зазначено – кумулятивне голосування.

 

Сімнадцяте питання проекту порядку денного:

17. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.    

17.2. Уповноважити члена Виконавчого органу Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

17.3. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

 

Вісімнадцяте питання проекту порядку денного:

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.

 

Дев’ятнадцяте питання проекту порядку денного:

19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго».  

з цього питання проекту порядку денного проект рішення не зазначено – кумулятивне голосування.

 

Двадцяте питання проекту порядку денного:

20. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Ревізійної комісії.    

20.2. Уповноважити члена Виконавчого органу Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Ревізійної комісії.

20.3. Встановити, що договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

 

Двадцять перше питання проекту порядку денного:

21. Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. 

проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочину на постачання вугільної продукції (вугілля) з Товариством з обмеженою відповідальністю  «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРЮФОП 41950981), а саме: 

- Договору на постачання вугільної продукції №05/2019-ЕТ, відповідно до якого, Постачальник  зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля орієнтовно на суму 1 497 300 000,00 грн.  (один мільярд чотириста дев’яносто сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

21.2. Встановити, що Голова Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згода на вчинення якого надана цими Загальними зборами, в т.ч. специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше.     

21.3. Встановити, що умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та згода на вчинення якого надана цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням  Виконавчого органу, крім збільшення орієнтовної суми, на яку  Постачальник зобов’язується поставити вугільну продукцію. 

 

Двадцять друге питання проекту порядку денного:

22. Щодо покладення функцій аудиторського комітету. Про надання повноважень щодо створення аудиторського комітету.

перший проект рішення з двадцять другого питання проекту порядку денного:

22.1.   Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017, на Ревізійну комісію ПАТ «Донбасенерго».

22.2.   Функції Голови аудиторського комітету покласти на Голову Ревізійної комісії.

22.3.   Відповідальність за організацію та проведення конкурсів з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго», покласти на Ревізійну комісію ПАТ «Донбасенерго».

22.4. Ревізійній комісії ПАТ «Донбасенерго» надати повноваження визначати (призначати) в Товаристві осіб, відповідальних за проведення процедур, пов’язаних з проведенням конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, визначати їх обов’язки та здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків.

22.5.   При зміні особистого складу Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго», це рішення Загальних зборів не втрачає чинність і є дійсним для нового складу Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго».

 

другий проект рішення з двадцять другого  питання проекту порядку денного:

22.1.   Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017, на Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».

22.2.   Функції Голови аудиторського комітету покласти на Голову Наглядової ради.

22.3.   Відповідальність за організацію та проведення конкурсів з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго», покласти на Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».

22.4. Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго» надати повноваження визначати (призначати) в Товаристві осіб, відповідальних за проведення процедур, пов’язаних з проведенням конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, визначати їх обов’язки та здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків.

22.5.   При зміні особистого складу Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго», це рішення Загальних зборів не втрачає чинність і є дійсним для нового складу Нглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

 

третій проект рішення з двадцять другого питання проекту порядку денного:

22.1.   Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017, на комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту.

22.2.   Функції Голови аудиторського комітету покласти на незалежного директора - Голову комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту.

22.3.   Відповідальність за організацію та проведення конкурсів з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго», покласти на комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту.

22.4. Комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту надати повноваження визначати (призначати) в Товаристві осіб, відповідальних за проведення процедур, пов’язаних з проведенням конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, визначати їх обов’язки та здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків.

22.5.   При зміні особистого складу комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту, це рішення Загальних зборів не втрачає чинність і є дійсним для нового складу комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту.

 

четвертий проект рішення з двадцять другого питання проекту порядку денного:

22.1. Надати Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго» повноваження щодо створення у Товаристві аудиторського комітету та обрання його членів та Голови.

22.2.  Надати Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго» повноваження щодо затвердження Положення про аудиторський комітет ПАТ «Донбасенерго».

 

Двадцять третє питання проекту порядку денного:

23. Про внесення зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення їх (його) у новій  редакції.

проект рішення з двадцять третього питання проекту порядку денного:

23.1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» та затвердити їх (його) у новій редакції.

23.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго», які (який) затверджено цими Загальними зборами.

           

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, яка передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщені на  веб - сайті  ПАТ «Донбасенерго» -  de.com.ua у розділі «акціонерам».

 

На дату складення переліку акціонерів ПАТ «Донбасенерго», яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, що відбудуться 24.04.2019, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 23 644 301 шт., в. т.ч. голосуючих  акцій –  23 344 082 шт.

 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший документ, який посвідчує його право на участь у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й поверх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва  з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення
з 8:00 до 09:50, телефон для довідок (044) 290-97-17; (050)323-92-98.    

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з економіки, фінансів та корпоративного управління – член Дирекції Марченко В.Б.                          

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

-  недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

- неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2. або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних підстав:

- з підстав, передбачених абз.2 та/або абз. 3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

-  у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

- з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший документ, який посвідчує його право на участь у загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПАТ «Донбасенерго»

                                                                                            (тис. грн.)

№ п/п

Найменування показнику

Період

Звітний

2018 рік

Попередній

2017 рік

1.

Усього активів

5 380 774

5 585 702

2.

Основні засоби (за залишковою вартістю)

856 751

809 284

3.

Запаси

278 010

928 279

4.

Сумарна дебіторська заборгованість

1 304 542

1 259 643

5.

Грошові кошти та їх еквіваленти

153 481

295 618

6.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-287 942

-236 055

7.

Власний капітал

430 517

466 442

8.

Зареєстрований статутний капітал

236 443

236 443

9.

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

662 543

747 060

10.

Поточні зобов’язання і забезпечення

4 287 714

4 372 200

11.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

104 111

57 313

12.

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23 641 985

23 592 181

13.

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.)

4,40365

2,42932

 

                                                                                   Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»