Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
17.05.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Магомедов Муса Сергоєвич
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
86065
Населений пункт
мiсто Авдiївка
Вулиця, будинок
проїзд Iндустрiальний,1
Міжміський код та телефон
(062) 3631920
Факс
(062) 3632030
Електронна поштова адреса
Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/info
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
17.05.2018

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)
Ознака типу відомостей про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, код із переліку: - "50" –контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; - "75" – значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; - "95" – домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціо
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
16.05.2018
95
METINVEST B.V.
24321697
94.7187
95.00072
Зміст інформації
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (надалi – ПРАТ «АКХЗ» або «Товариство») отримало 16.05.2018 року Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ «АКХЗ», складеного станом на 10.05.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Розмiр частки METINVEST B.V. та її афiлiйованих осiб в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства: - Компанiї METINVEST B.V (Мiсцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нiдерланди) Номер в торговельному реєстрi Торгової палати Нiдерландiв: 24321697) до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства належало 184 529 788 штук акцiй, що складало 94,60034% вiд загальної кiлькостi акцiй (статутного капiталу) ПРАТ «АКХЗ»; - ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» (Код за ЄДРПОУ: 00309074 Мiсцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Георгiївська, 2) належало 231 000 штук акцiй, що складало 0,11842% вiд загальної кiлькостi акцiй (статутного капiталу) ПРАТ «АКХЗ»; - компанiї BARLENCO LTD (Мiсцезнаходження: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемiстоклi Дервi, 3 ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя, Кiпр) Реєстрацiйний номер: НЕ 221823) належало 0 штук акцiй ПРАТ «АКХЗ». Розмiр частки METINVEST B.V. та її афiлiйованих осiб в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства: - Компанiї METINVEST B.V. пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства належить 184 529 788 штук акцiй, що складає 94,60034% вiд загальної кiлькостi акцiй (статутного капiталу) ПРАТ «АКХЗ»., а також складає 95,103 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПРАТ «АКХЗ»; - ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» належить 231 000 штук акцiй, що складає 0,11842% вiд загальної кiлькостi акцiй (статутного капiталу) ПРАТ «АКХЗ», а також складає 0,119% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПРАТ «АКХЗ»; - компанiї BARLENCO LTD належить 550 000 штук акцiй, що складає 0,281961% вiд загальної кiлькостi акцiй (статутного капiталу) ПРАТ «АКХЗ», а також складає 0,283458% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПРАТ «АКХЗ»; Дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства: 27.04.2018 року. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – 15,00 гривень (п'ятнадцять гривень 00 копiйок) за одну просту iменну акцiю ПРАТ «АКХЗ».

Информация на stockmarket.gov.ua