Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
03.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Литовка Вiталiй Анатолiйович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
69600
Населений пункт
мiсто Запорiжжя
Вулиця, будинок
вулиця Дiагональна, будинок 4
Міжміський код та телефон
+380612839135
Факс
+380612839324
Електронна поштова адреса
nikolay.zinchenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.zaporozhcoke.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
02.04.2018
призначено
Генеральний директор
Литовка Вiталiй Анатолiйович
в/в
в/в
в/в
0
0
Зміст інформації
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» «02» квiтня 2018 року прийняла рiшення (Протокол №218) про змiну до складу посадових осiб, а саме: -подовжити термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя Анатолiйовича починаючи з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС». Змiни у персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №218 вiд «02» квiтня 2018 року щодо подовження термiну повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя Анатолiйовича з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно). Протягом останнiх п’яти рокiв Литовка Вiталiй Анатолiйович обiймав посади: -ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» - фiнансовий директор фiнансової служби Дивiзiону сталi i прокату, директор з фiнансового контролю управлiння фiнансового контролю Металургiйного дивiзiону. -ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» - Генеральний директор.

Информация на stockmarket.gov.ua