Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
05.12.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
03.12.2018
Дата підписання керівником
03.12.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Громко Я.А.
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03022
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
Козацька, 120/4 лiт. "Є"
Міжміський код та телефон
(044) 364-02-00
Факс
(044) 364-02-66
Електронна поштова адреса
kanc@centrenergo.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
233
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
05.12.2018
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.centrenergo.com

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Номер за порядком
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
Зміст інформації
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.

Номер за порядком
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
2
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
Зміст інформації
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.

Номер за порядком
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
3
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
30.11.2018
564.73
10073652
0.0056
Зміст інформації
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства. Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.

Информация на stockmarket.gov.ua