Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://urf.ua/ua/akczioneram/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.01.2019
Дата підписання керівником
25.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Москаленко Дмитро Олегович
Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04071
Населений пункт
м. Київ
Вулиця, будинок
вул. Електрикiв, буд. 8
Міжміський код та телефон
(044) 594-57-88
Факс
(044) 594-57-89
Електронна поштова адреса
y.kryvoshyia@urf.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
24.01.2019
обрано
Генеральний директор
Борисенко Олександр Миколайович
-
0
Зміст інформації
За рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот" (далi – АСК «Укррiчфлот») вiд 24.01.2019 року, оформленим протоколом позачергового заочного засiдання наглядової ради АСК "Укррiчфлот" вiд 24.01.2019 (далi - Рiшення), Борисенка Олександра Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано на посаду Генерального директора АСК «Укррiчфлот» з 29.01.2019 року. Посадова особа призначена безстроково. Пiдстави прийнятого Рiшення - у зв'язку iз звiльненням особи, яка обiймала посаду генерального директора. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - у зв'язку iз звiльненням особи, яка обiймала посаду генерального директора. Розмiр пакета акцiй АСК «Укррiчфлот», яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: Директор з управлiння флотом дирекцiї з управлiння флотом АСК "Укррiчфлот"; Начальник департаменту комерцiйної експлуатацiї флоту дирекцiї з управлiння флотом АСК"Укррiчфлот"; Начальник департаменту iнформацiйно-технiчного забезпечення АСК "Укррiчфлот".

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
24.01.2019
звільнено
Генеральний директор
Москаленко Дмитро Олегович
-
0
Зміст інформації
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот" (далi – АСК «Укррiчфлот») 24.01.2019 року прийнятоо рiшення, оформлене протоколом позачергового заочного засiдання наглядової ради АСК "Укррiчфлот" вiд 24.01.2019 (далi - Рiшення), звiльнити Москаленка Дмитра Олеговича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з посади Генерального директора АСК «Укррiчфлот» 28.01.2019 року. Пiдстави прийнятого Рiшення - у зв'язку iз звiльненням генерального директора у порядку ст.38 Кодексу законiв про працiю України. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - у зв'язку iз звiльненням генерального директора у порядку ст.38 Кодексу законiв про працiю України. Розмiр пакета акцiй АСК «Укррiчфлот», яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Москаленко Дмитро Олегович перебував на посадi протягом 3 рокiв, 8 мiсяцiв i 30 днiв (iз 29.04.2015 року до 28.01.2019 року).

Информация на stockmarket.gov.ua