Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
28.12.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Старомiнська I.О.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРСАЛ БАНК"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
04114
Населений пункт
Київ
Вулиця, будинок
Автозавдська, 54/19
Міжміський код та телефон
(044) 3915777
Факс
(044) 3915777
Електронна поштова адреса
contact@universalbank.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
28.12.2018
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
28.12.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Номер за порядком
Тип дати вчинення дії1
Дата вчинення дії – дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення
Повне найменування акціонерного товариства до зміни
Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1
93
28.12.2018
31.10.2018
Загальнi Збори акцiонерiв
ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАЛ БАНК»
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАЛ БАНК»
Зміст інформації
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 31.10.2018 року був змiнений тип акцiонерного товариства з публiчне на приватне. Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься у ЄДР, вiдбулася 28.12.2018р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiн - ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАЛ БАНК».. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАЛ БАНК».

Информация на stockmarket.gov.ua