Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
14.08.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Свiтек Iван
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул. Ковпака, буд.29
Міжміський код та телефон
+38 044 205 45 55
Факс
-
Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
15.08.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
14.08.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
14.08.2018
припинено повноваження
Незалежний член (незалежний директор) Наглядової Ради Банку
Мазепа Iгор Олександрович
-
0
Зміст інформації
АТ "УКРСОЦБАНК" (надалi - Банк) повiдомляє про припинення 14 серпня 2018 року повноважень члена Наглядової Ради Банку Мазепи Iгоря Олександровича (пiдстава – заява Мазепи I.О. вiд 31.07.2018 р. про припинення повноважень 14 серпня 2018 р., подана у вiдповiдностi з ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Банку, без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв). Мазепа I.О. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 31.10.2016 р. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До складу Наглядової Ради Банку замiсть Мазепи I.О. нiкого не призначено.

Информация на stockmarket.gov.ua