Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Факс
056 373-53-41
Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.doe.com.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
17.01.2019
Дата підписання керівником
17.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Кухтiй В.Ю.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
49107
Населений пункт
Днiпро
Вулиця, будинок
Шосе Запорiзьке,22
Міжміський код та телефон
056 373-50-59

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
17.01.2019
набуто повноважень
Член Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера Товариства – DTEK OIL&GAS B.V.
Гелюх Iван Миколайович
-
0
Зміст інформації
17.01.2019 АТ "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI" (далi також – «Товариство») отримало повiдомлення акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В.) про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK OIL&GAS B.V. (ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В.), у зв’язку з цим призначено нового члена Наглядової ради Товариства Гелюха Iвана Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень). Гелюх Iван Миколайович, паспорт громадянина України серiї ВВ № 432725, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.05.1998. На посаду призначений на строк до прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни акцiонером Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: • з 2012 року до 2013 року - директор зi стратегiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"; • з 09.2013 року до 03.2017 року - заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"; • з 03.2017 року до 02.2018 року - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"; • з 02.2018 року - по теперiшний час - Генеральний директор ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖI".

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
17.01.2019
припинено повноваження
Член Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V.
Протопопова Iрина Миколаївна
-
0
Зміст інформації
17.01.2019 АТ "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI" (далi також – «Товариство») отримало повiдомлення акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В.) про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK OIL&GAS B.V. (ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В.), у зв’язку з цим припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Протопопової Iрини Миколаївни, яка представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень). Протопопова Iрина Миколаївна була обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 27.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 27.11.2018 ), паспорт громадянина України серiї ВК № 466367, виданий Київським РВ ГУДМУ в Донецький обл. 31.01.2008. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Протопопова Iрина Миколаївна перебувала на посадi: з 27.11.2018 до 17.01.2019.

Информация на stockmarket.gov.ua