Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
29.03.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Литовка Вiталiй Анатолiйович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
69600
Населений пункт
мiсто Запорiжжя
Вулиця, будинок
вулиця Дiагональна, будинок 4
Міжміський код та телефон
+380612839135
Факс
+380612839324
Електронна поштова адреса
nikolay.zinchenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.zaporozhcoke.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
28.03.2018
10
Приватнаї компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
24321697
52.167669
52.411483
Зміст інформації
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРIЖКОКС» (надалi - Товариство або Емiтент) «28» березня 2018 року отримано iнформацiю вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», вiдповiдно до якої пакет акцiй Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Nassaulaan, 2 A, 2514JS, 's-Gravenhage, the Netherlands), збiльшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 52,167669 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй –52,411483 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 52,167669 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 52,411483%.

Информация на stockmarket.gov.ua