Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
28.11.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Свiтек Iван
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул.Ковпака, 29
Міжміський код та телефон
+38 044 205 45 55
Факс
-
Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
28.11.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
28.11.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
28.11.2018
обрано
Член Наглядової Ради Банку, незалежний член (незалежний директор)
Єршов Артемiй Михайлович
-
0
Зміст інформації
28.11.2018 р. незалежним членом (незалежним директором) Наглядової Ради АТ "УКРСОЦБАНК" (надалi - Банк) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв обрано Єршова Артемiя Михайловича (паспорт:000615750 виданий 12.06.2017 р., органом 8030). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера Банку - Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. вiд 28.11.2018 р. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург). Єршов Артемiй Михайлович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Єршов Артемiй Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв: з 24.05.2016 по теперiшнiй час – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Голова Бiржової ради з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Асоцiацiя «Фондове Партнерство» (Україна), Член Ради з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (Україна), Член Ради з 16.04.2013 по 07.08.2014 – ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" (Україна), Заступник Голови Правлiння з 11.04.2013 по 23.05.2016 – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Член Бiржової ради з 26.04.2012 по 01.04.2016 – ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (Україна), Член Наглядової ради з 28.03.2014 по 14.03.2016 – АТ «Trastakomercbanka», мiсто Рига, Латвiя Член Ради

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
28.11.2018
обрано
Член Наглядової Ради Банку, незалежний член (незалежний директор)
Шведлер Мартiн (Schwedler Martin)
-
0
Зміст інформації
28.11.2018 р. незалежним членом (незалежним директором) Наглядової Ради АТ "УКРСОЦБАНК" (надалi - Банк) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв обрано Шведлера Мартiна (Schwedler Martin) (паспорт: P 7328703, виданий P 7328703 року, Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера Банку - Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. вiд 28.11.2018 р.(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург). Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Шведлер Мартiн протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.12.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Наглядової ради; з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер; з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник; з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ "Райффайзен Iнвестмент", Росiя, Головний виконавчий директор з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правлiння

Информация на stockmarket.gov.ua