Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
27.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Говоруха В.П.
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04073
Населений пункт
м. Київ
Вулиця, будинок
провулок Балтійський, 23
Міжміський код та телефон
(044) 468-86-38
Факс
(044) 468-89-99
Електронна поштова адреса
urist@kstz.kiev.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
26.04.2018
обрано
Заступник Голови Наглядової ради
Водоп'янов Володимир Михайлович
-
-
-
30.056758
30.056758
Зміст інформації
Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати Заступником Голови Наглядової ради Водоп'янова Володимира Михайловича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 30,056758%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, генеральний директор.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
26.04.2018
обрано
Голова Наглядової ради
Позняков Сергій Миколайович
-
-
-
20.206866
20.206866
Зміст інформації
Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Познякова Сергія Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,206866%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: генеральний директор, директор.

Информация на stockmarket.gov.ua