Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Шевченко Євген Вiкторович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
69076
Населений пункт
м.Запорiжжя
Вулиця, будинок
вул.Василя Стуса,буд.6
Міжміський код та телефон
(061) 228-11-99
Факс
(061) 220-56-65
Електронна поштова адреса
info@carlsberg.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
"Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.carlsbergukraine.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2018

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн
Строк виплати дивідендів: дата початку строку
Строк виплати дивідендів: дата кінця строку
Спосіб виплати дивідендів. Ознака в залежності від способу виплати: «1» - через депозитарну систему; «2» - безпосередньо акціонерам; «3» - через депозитарну систему та безпосередньо акціонерам
1
24.04.2018
1646116991.54
20.05.2018
24.10.2018
1
Зміст інформації
Рiшення про виплату дивiдендiв, їх розмiр та спосiб виплати прийнято черговими (рiчними) зальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. (надалi - Збори). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства, яке також вiдбулося 24.04.2018р. пiсля проведення Зборiв. Згiдно прийнятих рiшень: - дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 15.05.2018р.; - розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Зборiв: 1 646 116 991 грн. 54 коп. (1 грн. 61 коп. на одну просту iменну акцiю); - строк виплати дивiдендiв: з 20.05.2018р. по 24.10.2018р. (включно); - спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється двома частинами. Перша частина складає 715 703 039,80 грн. або 0,70 грн. на акцiю i пiдлягає виплатi пропорцiйно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, у строк до 30 червня 2018 року (включно). Друга частина складає 930 413 951,74 грн., або 0,91 грн. на акцiю i пiдлягає виплатi пропорцiйно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, до 24 жовтня 2018 року (включно). Виплати проводиться з вирахуванням всiх вiдповiдних податкiв, згiдно чинному законодавству України.

Информация на stockmarket.gov.ua