Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
21.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Кухтiй В.Ю.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
49107
Населений пункт
Днiпро
Вулиця, будинок
Шосе Запорiзьке,22
Міжміський код та телефон
056 373-50-59
Факс
056 373-53-41
Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.doe.com.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.01.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
21.01.2019
обрано
Генеральний директор Товариства
Кухтiй Вадим Юрiйович
-
0
Зміст інформації
21.01.2019 рiшенням Наглядової ради АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (протокол № б/н вiд 21.01.2019) прийнято рiшення про обрання Кухтiя Вадима Юрiйовича на посаду Генерального директора АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» з 21.01.2019 до 02.01.2020 (включно). Пiдстава прийняття рiшення: закiнчення строку, на який Кухтiй Вадим Юрiйович був обраний на посаду Генерального директора АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI». Кухтiй Вадим Юрiйович, паспорт громадянина України серiї СР № 042615, виданий Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 28.02.1996. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi Кухтiй Вадим Юрiйович обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2014 – по теперiшнiй час - директор iз забезпечення виробництва, Генеральний директор АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (попереднє найменування - ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»).

Информация на stockmarket.gov.ua